Z Lásky pro Tebe

Jedině co koná opravdová láska je před Bohem dobře vykonáno; co se tu však koná pouze podle míry rozumu, to má malou cenu pro příjemce a ještě méně pro dárce. Já pravím vám: Blaženější je dávat nežli brát.

Nedejte se světem oslepit a neposlouchejte jeho svody; neboť všechny jeho statky jsou marnivé a pomíjející! Když už však v tomto světě shromažďujete poklady, pak shromažďujte především takové, které rez nezachvacuje a moli nežerou! To jsou poklady pro ducha k věčnému životu, pro jejichž nejúplnější získání můžete vynaložit vše. Komu jsou však propůjčeny také pozemské poklady, ať je užívá podobně jako bratr Lazar a za to bude sklízet poklady nebes. Neboť kdo má mnoho, ať dá mnoho a kdo má málo, ať dává málo!

Kdo v opravdové lásce k bližnímu podá ze své studny žíznivému i jen doušek čerstvé vody, tomu to bude na onom světě splaceno; neboť kdo prokazuje svému bližnímu lásku tady, ten také nalezne lásku na onom světě. Zde věru nezáleží na tom, kolik kdo dá, nýbrž hlavně na tom, jak někdo svému chudému bližnímu něco dává. Z opravdové lásky vlídný dárce dává dvojnásobně a bude mu to také tak na onom světě splaceno.

Máš-li mnoho, můžeš dáti, jak bylo řečeno, také mnoho. Dal-li jsi to s radostí a s mnohou vlídností, pak jsi dal chudému dvojnásobně. Nemáš-li však sám mnoho a dal-li jsi však přesto svému ještě chudšímu bližnímu také částku ze svého mála s radostí a vlídností, dal jsi desateronásobně a na onom světě ti to také bude vráceno. Neboť cokoli konáte chudým takto ve jménu Mém, je tak dobré, jako byste to učinili Mně Samému.

Chcete-li však při každém daru a šlechetném činu vědět, zda a jak Já Sám mám na něm zalíbení, pohleďte jen do tváře toho, komu jste ve jménu Mém takto prokázali dobro jak jsem to nyní vysvětlil a ona vám ukáže jasně a zřetelně pravý stupeň Mého zalíbení.


Jedině co koná opravdová láska je před Bohem dobře vykonáno; co se tu však koná pouze podle míry rozumu, to má malou cenu pro příjemce a ještě méně pro dárce. Já pravím vám: Blaženější je dávat nežli brát.

Z Knihy Jakuba Lorbera – Velké Evangelium Janovo, díl 7