Shiva lingam

Shiva lingam je zvláštní kámen protáhlého vejčitého tvaru, nalézající se na jediném místě na světě, na dně koryta indické řeky Narmada (přítok Gangy). Tyto kameny jsou sbírány v obdobích sucha a ručně lehce dobrušovány a dolešťovány. Některé jsou velké jen pár centimetrů, ty největší dosahují výšky až 2 metry. Chemickým složením je shiva lingam nejblíže polodrahokamu jaspisu s příměsemi různých dalších prvků.

Brahma, Višnu a Shiva
Jak z názvu vyplývá, shiva lingam je spojen s hinduistickým bohem Shivou, jenž je jedním z trojice hinduistických hlavních bohů. Brahma, jenž je stvořitelem Vesmíru, je mužským aspektem (+), Višnu - udržovatel Vesmíru, je ženským aspektem (-) a Shiva je transcendentním - neutrálním aspektem (0). Shiva znamená spojení mužského a ženského, mystickou svatbu, spojení všech aspektů v jednu velkou Jednotu bez začátku a bez konce. Shiva je aspektem stojícím mimo dualitu, stojící nad ní. Podstata Shivy je neprojevená, je nehmotná. Shiva je v podstatě cílem každého duchovního člověka. Shiva je věčnost, vystoupení z koloběhu znovuzrozování, Shiva je blaženost, svoboda Duše, Věčnost.

Duchovní cesta
Shiva lingam je tedy symbolem Božské Jednoty, symbol světa Boha, světa, z něhož všechny naše Duše přichází, a do nějž se chtějí zralé navrátit zpět. Naše Duše, jsoucí malými nehmotnými částečkami ze světa Boha, tu nejsou jen tak pro existenci samotnou - jsou tu proto, aby se prostřednictvím životů v materiálních tělech učily, vyvíjely a zrály. Protože jedině zralé Duše se mohou vrátit zpět do říše Boha, do říše Věčnosti - Jednoty. Jak se říká, osvíceným se člověk může stát pouze, pokud je v těle. A skutečně. Jedině pokud je Duše umístěna v těle, lze ji vědomě osvobodit. Vědomě je klíčovým slovem. Vědomí má totiž pouze Osobnost člověka. A tato osobnost, obdařená myslí (kterou lze přepínat do různých stavů), žije v materiálním světě a je obklopena hmotou. Jejím úkolem je vzpomenout si na svou duchovní podstatu, na svou Duši, překročit svá materiální omezení, rozpoznat materiální iluzi pomíjivých věcí a nalézt svou Duši, poznat ji a nakonec se se svou Duší spojit. Jakmile vědomí osobnosti naplno splyne s Duší, jedná se o stav zvaný osvícení. To je stav, kterého dosáhl Buddha, nejznámější osvícená bytost. 

Shiva lingam je kámen. Je materiálním připomenutím duchovního. Shiva lingam je v Indii uctíván, je předmětem meditací a modliteb – přeříkávání manter (OM NAMAH SHIVAYA). Mnozí jej používají i pro čištění a harmonizaci čaker (přikládání kamene na jednotlivé čakry), pro napojování se na nejvyšší božské energie. Například přiložením shiva lingamu na čakru Ánahata (srdeční čakra) se lze napojit na univerzální božskou lásku, rozvinout v sobě schopnost nejvyššího soucitu, odpuštění, přijetí a sjednocení. Při meditaci a uctívání shiva lingamu se meditující vzdává svého malého nízkého „Já“, ve smyslu chtivosti, lpění, egoismu, vzdává se – obětuje sebe samého a stává se prázdným. Jedině pokud je člověk „prázdný“ může do něj vstoupit božská síla.

Shiva lingam je tedy kámen, zastupující duchovní cíl každého jdoucího po duchovní cestě. Symbolizuje nejvyšší cíl člověka – osvobození Duše, blaženost, pravou Víru, velkou Jednotu, vstup do věčnosti – do světa Nejvyššího, osvícení, Nirvánu.

Shiva lingam a yoni
Význam shiva lingamu je mnohovrstevný, vztahuje se k samotnému Božskému vše prostupujícímu principu, ke světu ticha, ničeho, v němž je obsaženo vše - projevené i neprojevené – vztahuje se k symbolice Óm. Přesto je nejčastěji (kvůli svému tvaru) chápán jako symbol falický, vztahující se k mužskému principu. Ženský princip je zastoupen jiným symbolem – yoni. Spojení těchto dvou – viz obrázek níže – značí spojení ženského a mužského principu, mystickou svatbu, vystoupení vědomí meditujícího z duality a vkročení do světa Boha. V podstatě i toto podání je správné - nejde zde o nic jiného než o poznání Jednoty, věčnosti, světa ticha bez konce, jenž dává možnost Bytí všemu projevenému i neprojevenému.

Lidská mysl a duchovní zkušenosti
Je velmi těžké vyjádřit slovy materiální mysli skutečnosti, týkající se věcí, které hranice této mysli a našich smyslů dalece překračují. Proto jsou výklady významu shiva lingamu rozdílné (i když v podstatě si neodporují), a mohou způsobovat zmatek v mysli člověka. Mysl člověka ve 3D nikdy nemůže obsáhnout a pravdivě a přesně popsat jevy a skutečnosti z duchovního, multidimenzionálního světa - to je jako by se čtverec pokoušel pohltit kostku (přesto však se o to nepřestaneme pokoušet). A je-li přesto toho schopen, jeho slova mohou být překroucena nebo nesprávně chápána druhými. Ke zkreslení zkrátka dochází podle toho, kdo si text vykládá a jak jej, na základě svých vlastních zkušeností, chápe. Zkušenost „poznání“ je zkrátka nepřenositelná – a to je důvod, proč mnohé civilizace a kultury po sobě nezanechaly žádné písemné záznamy. Po duchovní cestě kráčí každý sám. Může se inspirovat, může hledat, bádat, zkoušet, učit se. Jeho poznání však bude pouze jeho. Pro popsání „nekonečna, v němž existuje vše“ slova neexistují. Nejlépe jej totiž vystihuje ticho.

Jednoho krásného dne seděl mistr v zahradě na kameni, pohroužen do meditace. I přistoupil k němu jeden z jeho žáků a pravil: „Mistře, jaký je smysl mého života? Medituji nad tím, přemýšlím, a stále na to nemohu přijít.“ A mistr pravil: „ Už jsi snídal?“ „Ano“. „Tak si umyj svoji misku“.

Nemůžeme se ptát druhých, jaký smysl má naše Bytí, Bytí, jež stvořil nejvyšší. Pro naši materiální mysl je to nepochopitelné. Nemůžeme se ptát co je svět Boha, co je Bůh, protože Boha nelze vysvětlit žádnými slovy. Boha lze jen cítit, duchovní svět lze cítit. Toto cítění, toto poznání je možné skrze meditaci - a proto, pokud chcete i vy poznat - procítit - zažít - co je Shiva, co je svět Boha, co je Bůh - ponořte se do meditace a zjistěte to!