Runy a jejich význam

Co jsou runy

Runové znaky (Název "rún" znamená tajemství) jsou nejstarším typem písma národů sev. Evropy, pro dávné starogermánské a skandinávské kmeny však znamenaly víc, než jen písmo. Věřili, že runové znaky jsou darem od Boha.

Podle sbírky staroislandských mytologických písní, pocházejí runy od samotného Ódina. Podle této tradice visel bůh Ódin na Stromě poznání (s největší pravděpodobností se jednalo o jasan) hlavou dolů po 9 dní, nepozřev při tom ani chléb ani chmelovinu a pod stromem uviděl tyto znaky. Symbolicky to znamená zabití nižšího já, aby se mohlo projevit Vyšší Já. Ódin tedy dosáhl vyššího stavu vědomí, přijal runové znaky a přinesl je lidem.

Runy a jejich význam

Tvary, symboly a znaky od nepaměti hrají v životě lidí významnou úlohu. Ačkoliv si to možná neuvědomujeme, symboly hrají svou roli v každodenním životě každého z nás. Geometrické obrazce (kruh, trojúhelník, čtverec, spirála a mnoho dalších) mají na nás a na naše okolí značný vliv.

V současnosti je tento fakt potvrzen i pomocí měření nejmodernějšími vědeckými přístroji. Takže i těm, kteří více než své vlastní intuici věří vědě a jen tomu, co je věděcky dokázáno, je nyní zjevné, že vyzařování tvarů a symbolů skutečně existuje a funguje.

Působení run na psychiku člověka

Znaky a symboly mají na naši psychiku velký vliv. Naše podvědomí je zásobárnou energií, které lze uvést do pohybu vnímáním odpovídajících tvarů a symbolů. Mnoho set let stará tradice potvrzuje terapeutický přínos symbolů pro člověka.

Runové znaky nejsou tedy pouze určeny k věštění, ale také mají zcela nesporný přínos terapeutický. Každý runový znak je představitelem vesmírné síly a pokud jej člověk vydlabává do dřeva, tesá do kamene, maluje prstem do písku nebo si s ním pohrává ve své mysli, navazuje s tímto principem kontakt a může pocítit jeho inspirující a léčivou sílu. Runové znaky jsou rezonátory příznivých energií Země a Vesmíru. 

Runová abeceda a její využití

Používáme nejstarší runovou abecedu, která užívá 24 znaků starogermánského futharku (runových abeced existuje mnohem více). Tyto znaky se buď tesaly do kamene nebo se dlabaly do dřeva. Pro posílení jejich vlivu se intonují odpovídající hlásky, přičemž zvuk vyslovované hlásky musí procházet celým tělem (podobně jako u indických manter).

Runová terapie

Vybereme runu, nakreslíme ji červeným fixem na čtvrtku a prohlížíme si znak. Klidně a pravidelně dýcháme a soustředíme svou pozornost pouze na onen znak. Zároveň s výdechem pak vyslovujeme hlásku, která znaku náleží, přičemž dbáme, aby zvuk náležitě vibroval v celém našem těle a trval po celou dobu výdechu. Poté runu odložíme a zkusíme cvičení ještě jednou, přičemž si znak představujeme před svým zrakem.
Před i po cvičení si v mysli opakujeme účel, ke kterému nám má znak runy pomáhat. Dalším způsobem užití runových znaků je jejich použití jako rezonátorů kosmických energií. Zakreslíme znak červeným fixem na čtvrtku nebo ještě lépe - vyryjeme tento znak do měděné destičky - a umístíme ho poblíž psacího stolu či postele. 
  • Runy v radiestezii - runy mají schopnost odrušit škodlivé vyzařování vodních žil.
  • Runová gymnastika - dalším zajímavým způsobem užití runových znaků je provádění tzv. runové gymnastiky (podobně jako u ásany - jógy), kdy se naše tělo stane runou samotnou, nastylizováním se do jejího tvaru. Tím se naše tělo stane anténou pro příjem specifických energií. Je jen potřeba, stejně jako u jógy, dbát na správné a vědomé dýchání. Základem pro toto cvičení je 18 runových "poloh". Takto lze runové znaky "využít" pro rekonvalescenci po nemoci a úrazech, pro lepší soustředění, při oslabené imunitě, pro posílení, povzbuzení k rozhodným činům, pro nalezení rovnováhy atd...
  • Runové mudry - Na podobném principu, jako runové cvičení, fungují i "runové mudry", což je v podstatě to samé, prováděné pomocí prstů našich rukou.
  • Runové meditace - dle C. G. Junga je naše podvědomí zásobárnou velkých energií, které lze pomocí určitých znaků a symbolů aktivovat. Meditační cvičení s runovými znaky pro nás může být velkým přínosem. S pomocí run tak můžeme osvobodit ohromnou vnitřní energii a povzbudit tak náš duchovní život. 

Věštění z run

Runové znaky umožňují kontakt z Vyšším Já, což oceníme při otázkách typu: která z možností je pro mou volbu v této situaci ta nejlepší? Odpověď na takovou otázku získáme od našeho Vyššího já, prostřednictvím runových symbolů. Správný výklad runových znaků a vůbec celá naše práce s runami je otázkou zkušenosti a neustálého kontaktu s nimi. Kontakt s runami je jistým druhem meditace, vedoucí nás k hlubokému zamyšlení nad sama sebou, což už samo o sobě je velkým přínosem. Věštba nám ukazuje v jakém postavení se nyní nacházíme a informuje nás o směru, kterým se ubíráme.
Díky své svobodné vůli má člověk možnost měnit svou situaci (svůj osud), pokud se včas a správně rozhodne a právě v tomto směru nám může runová věštba zásadně pomoci. Při věštění je potřeba mít na paměti, že odpověď není konkrétní, ale je na symbolické úrovni. Pro co nejlepší pochopení významu věštby je tedy dobré, když tazatel věštbu "promedituje" a vztáhne si ji vždy ke konkrétní situaci.
Z toho vyplývá, že bychom se neměli pouze striktně držet významu jednotlivých run, ale výklad provést více komplexně. K tomu je potřeba rozvinout své symbolické myšlení, což se podaří jen, pokud budeme s runami často pracovat. Věštba, provedená pouze na základě významu jednotlivých run, které jsme si našli na internetu, nebo přečetli v knížce, není věštbou. S každým symbolem se musíme osobně seznámit (nejlépe formou meditace), abychom jasně vnímali energii, kterou ta která runa nese. Interpretace runových znaků vyžaduje značné soustředění a lze ji provádět pouze ve stavu ztišení mysli.
Runová věštba symbolizuje aktuální stav a tendence, kam se situace ubírá. Při interpretaci runové věštby se taktéž bere na zřetel postavení run vzhledem k tazateli. Některé symboly mohou padnout otočeny "hlavou vzhůru", pak tedy symbolizují přesně opačný význam.

Významy jednotlivých run

Prosíme, aby jste zde uvedené významy run brali pouze jako malé základní střípky energie, kterou nesou. Je velmi důležité vytvořit si s nimi osobní kontakt, promeditovat každý symbol zvlášť. Zde uvedené významy jsou jen "klíčová slova", nejsou vším, co runy jsou :-)

Runa LAGUZ

Měsíční plavidlo, voda jako zdroj života, elixír života, emoce a imaginace, objevení skrytých pramenů vnitřního života, nutnost přijmout realitu a zbavit se iluzí, jednat bez emocí. Dobrý námořník prošel mnoha bouřemi. Nepodléhá iluzím a citům, zachovává si chladnou hlavu a dokáže překonávat ty nejtěžší překážky. Jako amulet je nám tato runa přínosem v oblasti rozvoje intuice, empatie, sensibility a okultních schopností.

Runa HAGALAZ


Kroupy ničí úrodu. Nečekané změny, zbrždění, komplikace, náhlá, nezasloužená smůla, zastavení, mrtvý bod, je nutné vyčkávat, nedorozumění ve vztazích, intriky, pomluvy, stáhněte se a omezte škody na minimum. Obvykle tento stav nemá dlouhého trvání. Jako amulet nám tato runa přináší moudrost a ponaučení z chyb a situací, pomáhá nám snášet těžké časy.

Runa SOWULO 


Runa slunce, nejpozitivnější runa. Životní a duchovní síla, osvícení, růst, rozvoj, znovuzrození, oživení, úroda, teplo, povýšení, vedení druhých, výdělek, zisk. Máte dar tvořit a motivovat druhé - svítíte jako slunce na všechny strany, Vaše světlo svítí široko daleko, prosvítí i tu největší temnotu. Vyřešení všech konfliktů a napětí, dlouhodobý pevný vztah, založení rodiny, přírůstek do rodiny. Použijeme - li tuto runu jako amulet, poskytne nám ochranu, zvýší sebevědomí. Avšak pamatujme - všeho s mírou! Jakmile se cítíme být runou nasyceni, raději ji odložme, než poznáme její zničující moc. Slunce může hřát, když to ale přeženeme, můžeme se spálit.

Runa JERA 


Hojnost na vrcholu léta, úleva po náročném období (jako jaro přicházející po zimě), sklizeň, úspěch, růst, prosperita, veselí, oslavy, práce a odměna, vnitřní uspokojení, návrat vyslané energie - co jsi zasel - to sklízíš, nové začátky, nové lásky. Jako amulet podporuje plodnost a pozitivní vývoj ve všech sférách života.

Runa INGUZ (INGWAZ)


Mužská oplodňující energie, elán, seberealizace na poli povolání, nové nápady, nadšení,  zamilovanost ve vztahu, urovnání, usmíření, rozkvět, možnost početí potomka, sexualita, rozkoš, potěšení. Nebojte se riskovat! Použijeme - li tuto runu jako amulet, pomůže nám dotáhnout věci do konce, přitahuje mužskou rozhodnou energii do našeho života.

Runa TEIHWAZ


Runa zasvěcena Tyrovi, bohu války a vítězství, ochránce před nebezpečím, protivník, překážky na cestě (měj odvahu a postav se jim), probuď svého vnitřního bojovníka, bojuj s odvahou a pravdou za vše, co je tvé, uvěř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe! Odvaha, vytrvalost, čest a pravda se vyplácí, vítězný boj, úspěch ve sportu, konkurzech a komunikaci, i při ucházení se o vyšší pozice. Amulet s vyrytým symbolem této runy posílí naši odvahu a čestnost.

Runa WUNJO


Radost, štěstí, pohodlí, sláva, dostatek, dobré vztahy, život bez šarvátek a bojů, úspěch a uznání. Vyhýbej se situacím, které nepřinášejí naplnění. O pocit radosti je třeba denně pečovat. Soustavné pozitivní myšlení a kolektivní práce, podělte se o svou radost s ostatními! Příznivé období ve všech sférách života. Amulet s vyrytým symbolem runy Wunjo zrychluje a ulehčuje průběh jinak složitých operací, přináší úspěch.

Runa ANSUZ


Runa se vztahuje k samotnému bohu Ódinovi, předpovídá životní zkoušku, doporučuje obrátit se pro radu na někoho moudrého a zkušeného. V minulosti najdeš odpovědi k věcem současným. Moudrost, vědění, komunikace, Božská runa, učitel, kouzlo. Jako amulet zlepšuje komunikaci, pomáhá při pohovorech, poskytuje odpovědi. 

Runa OTHALA


Domov, dědictví, majetek, návrat ke kořenům, pracovitost, odměna. Naše spokojenost a dostatek vychází ze způsobu života našich předků. Vše, co nám darovaly předchozí generace. Amulet s vyrytým symbolem této runy ochrání náš domov, majetek i zdraví.

Runa DAGAZ

Po dlouhé noci přichází den, svítání, nový začátek, nastává rozbřesk, vše temné odchází, denní světlo stíny zažene. Toto je pravý čas pro pozitivní změnu - světlo svítí a situace je přehledná. Amulet s vyrytým symbolem této runy nás chrání proti temnotě, pomáhá nám zbavit se zlozvyků.

Runa KAUNAZ


Pochodeň je světlo, co svítí na cestu, když slunce zapadne. Oheň jako dobrý sluha, pracovní soustředění, kolektivní práce, nadšení, předávání moudrosti, učení, spokojenost ve vztazích, plamen lásky prozařuje Vaše životy. Runa Kaunaz, vyrytá jako symbol na amuletu, nás celkově posiluje a vede nás k co nejlepšímu řešení všech situací.

Runa ISA


Led, chlad, stagnace, nebezpečí, strnulost, nehybnost. V sousedství jiných "negativních" run znamená zmrazení jejich účinku. Tato nepříznivá situace vznikla v důsledku špatných rozhodnutí, ovládni svou netrpělivost, ještě nenastal čas k boji. V tomto období si nepůjčuj ani nedávej výpověď, vyčkej.

Runa THURISAZ


Nepřízeň osudu, nepřízeň přírody, neštěstí, smůla, zaklínání a černá magie, útok. Pozor na vlastní neopatrnost, lehkomyslnost a naivitu - přinášejí smůlu. Tvar runy je tvarem Thorova kladiva. Mizerné výsledky ve studiu a v zaměstnání, těžká pozice, pomluvy, nezbývá než sebrat síly a zaútočit - protivníků se nelekejte, překonejte strach. Narušení partnerského vztahu, zmatek, chaos - zachovej si chladnou hlavu. Jako amulet představuje ochranný štít proti nepřátelským silám a negativním energiím.

Runa URUZ


Prabýk - symbol ohromné životní prasíly, počátek, první oheň, původ, bitevní pole, krize a výzva k překonání, ostré lokty, rivalita. Neustupujte a bojujte tvrdě! Životní výzvy, které musíme zvládnout, abychom se posunuli dál, nevhodná doba pro navázání vztahu, ještě není ukončený ten starý. Signalizuje vhodný okamžik pro zahájení léčby. Síla, odvaha, uzemnění, kořeny. Jako amulet nám tato runa přináší pevné zdraví a dostatek sil.

Runa GEBO


Dar tvořivosti, proud tvořivé síly mířící k vám, tok energie "dávám a dostávám", sdílení a výměna, vděčnost za dary, kterých se nám dostává, velkorysost, milostné vzplanutí, sexuální magie, sňatek, úspěch, blahobyt, pochopení, spolupráce. Jako amulet přináší tato runa zisk, úspěch, vhodného partnera, pomáhá odhalení talentu a jeho posílení.

Runa EIHWAZ


Starý tis (strom života a smrti), přechod život - smrt - znovuzrození, symbol ukončení něčeho v našem životě, co nám již neslouží. Oprosti se od lpění, jedině zbavením se starého se vytvoří prostor pro nové. I ztráta může být ziskem. Amulet s vyrytým symbolem této runy nás zbavuje negací, čistí škodlivé emoce a poskytuje nám ochranu před vším špatným.

Runa FEHU


Kráva se dvěma rohy, stojící uprostřed úrodného pole, hojnost, bohatství, zisk, prosperita, štěstí, plodnost Země, konec vleklých problémů, příznivý čas pro založení rodiny. Runa vybízí k vytrvalé práci, která ponese svoje plody. Jako amulet nám tato runa pomáhá dokončit nedokončené, přitahuje peníze a vše pozitivní, dodává energii.

Runa ALGIZ


Výzva k meditaci nad bolestivými věcmi, jedině pak budeme mít sílu čelit dalším situacím. Ochrana a odvrácení zla, sebedůvěra, duchovní obnova, regenerace, výzva ke kontemplaci. Amulet s vyrytým symbolem runy Algiz nám přináší ochranu a pomoc samotných bohů, v období nemoci nás tento symbol posiluje.

Runa BERKANA


Bříza, plodnost, zrození, očista, růst a plody, symbol Velké Matky, počátek něčeho nového, nové příležitosti. Amulet se symbolem Velké Matky nás chrání a posiluje po celý den.

Runa PERTHO


Osud, stvoření, zákon příčiny a následku, minulost, přítomnost a budoucnost, pochopení a ovládnutí svého osudu, úspěch, štěstí a smích ve všech sférách života, rodinné oslavy, setkání, kultura, nový partner, návrat "ztracených" členů rodiny. Jako amulet nám tato runa pomáhá nalézt skryté vnitřní schopnosti a vědomosti, odkrývá závoj tajemství, rozvíjí naši sensibilitu.

Runa EHWAZ


Symbol bílého koně, pohyb, dosažení cíle, týmová spolupráce, příznivé změny ve vztahu, čas dobrých změn. Tato runa, nošená při sobě v podobě amuletu, vyvolává popud k zásadním životním změnám (stěhování, změna zaměstnání), dále nám pomáhá přijmout a smířit se se změnami, zvyšuje naši adaptabilitu.

Runa NAUTHIZ


Člověk uprostřed pusté mrazivé krajiny. Sužující runa, skličující smutek, dluhy a nepříznivé smlouvy, zamotané vztahy, strádání, utrpení, citová či ekonomická závislost na partnerovi. V nepřízni je třeba dostatku pokory a trpělivosti. Tato runa, nošená při sobě v podobě amuletu, pomáhá v období osamělosti, taktéž nám pomáhá zbavit se závislostí.

Runa RAIDO


Novoluní, černý kůň s kočárem a jezdcem v kápi uhání krajinou osvícenou měsícem, cesta vpřed. Fyzický pohyb nás přenáší na nová nepoznaná místa, pohyb ducha nás nese do nových dimenzí. Buďte zvídaví a mějte odvahu na Vaší cestě! Rozšíření obzorů, příznivé změny, příznivý čas pro zásadní rozhodnutí, nebojte se riskovat, pohyb vpřed, peníze, láska a úspěch na cestě. Tato runa vyrytá do amuletu nás nese cestou vpřed. Sám měsíc nám svítí na cestu!

Runa MANNAZ


Člověk jako součást lidského společenství, rodina, přátelé, komunita. Uplatňujte své talenty a nadání ve vztahu k okolí, ve kterém žijete. Rozvíjení pracovního potenciálu, kreativita, inspirace. Láska je základem šťastného života. Runa pomáhá nalézt vhodného partnera i přátele, zkrátka všechny bytosti, které zrovna ve svém životě potřebujeme.

Runa WYRD

Runa osudu - symbolizuje osud, který nemáme znát a neměli bychom jej chtít měnit. Narušením tohoto osudu bychom mohli narušit celý řád vesmíru - vše je spojeno. Období, kdy staré už není a nové ještě není.