Pentagram

Pentagram (pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem) je starodávným silným znakem, magickým symbolem, velmi mocným ochranným znamením (pentagram se umísťoval na prahy místností, na kolébky nebo postele, aby chránil před démony a zlými silami). Věří se, že pokud je nošen v podobě amuletu, zajišťuje svému majiteli stáletrvající ochranu před vším negativním, přináší mu rovnováhu mysli, těla i ducha, vede ho k Jednotě.

V problematice pentagramu panují rozpory. Někteří v něm vidí jednoznačně pozitivní či ochranné znamení, druzí pomocí něj provozují černou magii, čímž vrhají na celou věc s tímto pozitivním znakem svůj stín. Na internetu koluje mnoho často protichůdných a zavádějících informací, které reprezentují určitý specifický úhel pohledu či osobní hledisko pisatele. Kde je pravda? Co znamená znak pěticípé hvězdy ve skutečnosti? 

Znak hvězdy - znak vítězství Dobra
Níže uvádíme informace, které jsou uvedené v encyklopedii původní Znalostí, v knize AllatRa.
"Kdybychom studovali odkazy, které nám po sobě zanechaly prastaré kultury, spatřili bychom, že znak hvězdy (s pěti, sedmi či osmi cípy) je všudypřítomný. Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji označovali za spojení Nebe a Země. Znak hvězdy přináší pouze pozitivní impuls k jakékoli změně, příval energie. Znak pěticípé hvězdy aktivuje v člověku (na úrovni podvědomí) vnímání spravedlnosti, naděje na budoucnost a také napomáhá spojování lidí. Ale unikátní vlastnosti tohoto znaku, bohužel, často používali a stále používají lidé, sloužící Živočišnému rozumu. 

Ve srovnání se znakem AllatRa je to sice slabá síla, nicméně při jeho masovém používání přináší výsledek, spojený s určitým vlivem na lidi a se změnou událostí v trojrozměrném světě. Co se týká pěticípé hvězdy, ať by ji člověk otočil, jak by chtěl, třeba vrškem nahoru, třeba i vrškem dolů, je to jedno, stejně to stále bude znak jedné z tvořivých sil Allat. Otázka pouze zůstává, na co se čerpá, přesněji, kam lidé, kteří ji získali, tuto doplňující sílu směrují.

Pěticípá hvězda se používala odedávna, v různých podobách přetočení. Její nejstarší zobrazení (budeme-li hovořit o artefaktech, které jsou dnes známé) má za sebou devíti tisíciletou historii a bylo nalezeno v Malé Asii, v kultuře, o níž jsme mluvili. V neolitu umísťovali znak pěticípé hvězdy nad hlavu Veliké bohyně jako její symbol. A u Egypťanů znamenala pěticípá hvězda „božstvo“. Jsou známy zpodobnění pěticípé hvězdy nad hlavou býka, zvířete, které bylo v některých dávných učeních posvátné. Znak této hvězdy se přitom používal vrškem dolů, jako pozitivní duchovní symbol, obsahující elementy znaku Allat (centrální trojúhelník míří dolů jako označení tvořivého božského ženského principu), či špičkou nahoru v tomtéž smyslu.

Odpradávna sloužila hvězda za symbol vítězství duchovního principu nad tím materiálním. V mytologii ji označovali za spojení Nebe a Země. Tento znak byl oblíbený u národů starověké Evropy, Asie (zejména u Sumerů, Peršanů), Ameriky (u původních obyvatel – Indiánů) a dalších. Soudě podle magických rituálů toho, či onoho národa to byl jeden z nejčastěji používaných symbolů. Znak pěticípé hvězdy se objevoval na amuletech kvůli ochraně před zlými silami. Díky řeckému jazyku je ta hvězda dnes známá jako „pentagram“. V dnešním světě je pěticípá hvězda symbolem mnohých států. Očividně kvůli ztrátě Znalostí se začalo její vyobrazení v esoterice vysvětlovat rozumem a hvězdu vrškem nahoru začali považovat za znak „Bílého mága“ a hvězdu s vrškem dolů za znak „Černého mága“. Takové rozdělení je již skutečně „výklad“ lidského rozumu. Ale došlo k němu s využitím tvořivé síly Allat, dostupné prostřednictvím daného znaku, za nějakým negativním účelem. Znak hvězdy přináší pouze pozitivní impuls k jakékoli změně, příval energie. A kam ji pak lidé nasměrují, to je již otázka lidské volby. "


Pentagram a jeho použití
Pentagram je bezesporu velmi silným znakem. Byl používán v dávných dobách a je používán i dnes. Pentagram používali a stále používají gnostici, Pythagorejci, satanisté, svobodní zednáři, čarodějové a mágové po celém světě. A otázkou je - za jakým účelem tento znak používají? K čemu a proč? Pro Dobro nebo pro zlo? Opět se ukazuje, že především vždy záleží na úmyslech člověka. Na tom, co má v srdci. Zlý člověk použije symbol pro zlo, dobrý člověk pro dobro. 

Pokud Vás symbol pentagramu zaujal a rádi byste s ním měli vlastní zkušenost, klikněte na heslo Pentagram a vyberte si některý z výrobků s pentagramem, který nabízíme. Upozorňujeme, že popisy na kartách produktů vycházejí z obecných informací o tomto znaku. Tyto obecné informace vycházejí ze zkušeností různých lidí s tímto znakem. Kdo jej používal pro ochranu, pro toho je pentagram ochranným znamením. Kdo s jeho pomocí nabýval magických sil a něco ovlivňoval, pro toho je pentagram znakem magickým. Jak jsme již uvedli, vše závisí na volbě člověka, na jeho preferencích, na jeho přáních. Pro každého, kdo se chystá se znakem pracovat je dobré položit si otázku a upřímně si na ni odpovědět - proč vlastně toužím tento symbol mít, používat?