Q-Link - ochrana před elektrosmogem

Elektrosmog

V našem moderním světě jsme obklopeni elektrickými a elektronickými zařízeními. Vysílače rozhlasového, televizního a mobilního signálu, bezdrátové sítě, WiFi, Bluetooth, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektromotory, zářivky, elektrické vedení a rozvody atd. vytvářejí elektromagnetická pole různých frekvencí a intenzit, která působí na lidský organismus.

Tento neviditelný energeticko-vibrační typ znečištění prostředí se nazývá elektrosmog. Možné ovlivnění našeho zdraví elektrosmogem je předmětem vědeckého výzkumu. Zájem veřejnosti o tuto problematiku se stále zvyšuje. Debaty o elektrosmogu v médiích jsou pozorně sledovány.

Jedná se o aktuální a významné společenské a politické téma. Odborníci zatím nemají jednotný názor. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO) označila záření z mobilních telefonů jako „možný karcinogen“.

Biopole lidského organismu

Lidský organismus vytváří elektrické biosignály v oblasti mozku a srdce. Zde se přístroji EEG a EKG měří elektrické potenciály o napětí řádově v milivoltech a mikrovoltech. Intenzita elektromagnetického pole lidského organismu, měřená přístroji např. MEG, MKG, SQUID, SERF a EMAS, se pohybuje řádově ve femtotesla a pikotesla. Toto elektromagnetické pole se nazývá biopole a je měřitelné kolem celého těla, nejen v oblasti mozku a srdce.

Vzhledem k velmi malé intenzitě biopole se nepředpokládá jeho fyzikální význam, jako např. v magnetoterapii. Podle některých vědeckých hypotéz je hlavní význam biopole informační. Jeho prostřednictvím si molekuly, buňky a orgány vzájemně poskytují biosignály, které slouží k udržování homeodynamiky organismu a fungování autosanačních a autoregeneračních mechanismů. Poslední výzkumy, cca od roku 2014, ukazují, že biopole má ještě další složky, které již nejsou elektromagnetické povahy.

Elektrosmog narušuje biopole

Když se ocitneme v technickém elektromagnetickém poli, dochází mezi tímto polem a lidským biopolem k interferenci. Amplituda biopole se mění a dochází ke zkreslení biosignálu. To může podle vědeckých hypotéz způsobit poruchy komunikace mezi orgány, buňkami a molekulami organismu.

Homeodynamika metabolismu ani autosanační mechanismy nemohou uspokojivě fungovat. Jako příklad ze života lze uvést používání rušiček signálu rozhlasových stanic v totalitních režimech, nacismu i komunismu. Vysílač vysílal určitý rušivý signál a Londýn, Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Rádio Vatikán a další stanice nebyly slyšet.

Souladná rezonance

Souladná rezonance je fyzikální jev, který nastává, když se dva nebo více oscilujících systémů přirozeně synchronizují tak, že se jejich kmitočty blíží nebo se stávají harmonickými. Tento jev je známý také jako rezonanční synchronizace nebo frekvenční synchronizace. Když mají dva systémy podobné rezonanční vlastnosti, přirozené kmitočty, jsou schopny odpovědět na frekvenci druhého systému, přizpůsobit se a synchronizovat se.

To znamená, že jejich oscilace se budou stávat vzájemně souhlasnými a budou se vzájemně posilovat. Tento jev může nastat v různých typech systémů. Pro představu, když přiblížíte znějící kovou ladičku třeba tón A ke druhé stejné ladičce, začne ta druhá ladička také rezonovat. Převezme vibrace od znějící ladičky, protože má stejné rezonanční vlastnosti.

Jak silná může být souladná rezonance, můžeme vidět na dalším případu z praxe. Pochodující vojenská jednotka musí před mostem zrušit krok a před most přejít nepravidelným krokem. Kdyby se pravidelný pochodový krok vojenské jednotky přiblížil rezonanční frekvenci mostní konstrukce, mohl by se most rozvibrovat a poškodit se, v krajním případě zřítit.

Biorezonátory Q-Link

Q-Link vyvinula v letech 1980 – 1988 společnost Clarus Transphase Scientific Inc., kterou založil Robert O. Williams. Výrobky Q-Link používají patentovanou technologii Sympathetic Resonance Technology neboli SRT, česky technologii souladné rezonance.

Přívěsky a nálepky Q-Link obsahují indukční cívku, rezonanční článek a modulační destičku. Indukční cívka má průměr 2,5 cm a je vyrobená z měděného drátu celkové délky 25 m. V rezonančním článku je umístěn monokrystal křemíku s vysokou čistotou přes 99,9999%, zalitý v pryskyřici. Podobné taktovací krystaly se používají při výrobě počítačů. Monokrystal je speciálně vyroben tavením, řezáním a lisováním tak, aby se jeho rezonanční vlastnosti blížily změřeným vlastnostem lidského biopole, tedy aby osciloval na stejných frekvencích.

Rezonanční článek spolu s modulační destičkou a indukční cívkou tvoří komplex autobiorezonátoru, regulátoru biopole. Aktivní produkty Q-Link Nimbus a Stratus nemají indukční cívku, jsou napájeny přes USB.

Q-link ochranu před elektrosmogem můžete připevnit také na svůj mobilní telefon.

Jak Q-Link harmonizuje biopole

Produkty Q-Link harmonizují a amplifikují biopole na základě výše zmíněného principu souladné rezonance. Když se produkt Q-Link ocitne v blízkosti těla, začne podle principu souladné rezonance oscilovat podobně nebo stejně jako biopole člověka.

Harmonizované a zesílené biopole tak lépe odolává interferencím ze strany cizího technického elektromagnetického pole. Negativní účinky elektrosmogu jsou sníženy. Homeodynamika metabolismu, autoregenerační mechanismy a další procesy v organismu mohou probíhat optimálně. Produkty Q-Link tedy fungují jako pasivní autorezonanční mikrokrystalické multifrekvenční oscilátory.

Q-Link účinkuje i na kvantové úrovni

Q-Link je zkratka Quantum Link. Vědci, spolupracující při vývoji Q-Link v rámci společnosti Clarus Transphases Scientific, uvádějí, že harmonizace a amplifikace pomocí souladné rezonance účinkuje nejen na elektromagnetické biopole, ale též účinkuje i na nejnižší mikroúrovni struktury našeho těla, kterou jsme schopni našimi přístroji a smysly postihnout, tedy na úrovni kvantové fyziky a mechaniky.

Subatomární částice vykazují duální povahu hmoty a vlnění. To se nazývá korpuskulárně vlnový dualismus. Vlnová pole subatomárních částic mají také své charakteristiky, které se používají pro kvantifikaci a analýzu vlastností vlnového pole, jako je intenzita, indukce, amplituda, frekvence, vlnová délka, polarizace, fáze, výkonová hustota, interferenční vzory atd.

Vše má své specifické rezonanční vlastnosti. Proto souladná rezonance může působit i na mikroúrovni, pozitivně informačně ovlivňovat prostřednictvím harmonizovaného a amplifikovaného biopole nejen orgánové systémy, orgány, buňky a molekuly, ale vibračně i atomy a subatomární částice, tedy celé lidské tělo v jeho celostní korpuskulárně vlnové podstatě. Ve spirituální komunitě často používáme výraz "vyšší vibrace".

Přejeme vám, aby vám produkty Q-Link dobře sloužily a přispěly k úspěšnému a naplněnému životu, stejně jako od roku 1988 pomáhají milionům spokojených zákazníků ze všech kontinentů. Podívejte se na náš sortiment Q-Link.