Jantra

Jantra je vizuálním vyjádřením duchovních sil. Výraz jantra pochází ze sanskrtu a je složeno z výrazu "jam" (podpora, udržování, uchovávání podstaty pojmu) a "tra" odvozené od "trana" (osvobození z pout). Jantru lze vnímat a používat mnoha způsoby, nejčastěji se však používá buď jako symbol určitého božstva - grafické vyjádření vysokých energií (náčrt či šablona působení určitých vesmírných sil, projevujících se v makrokosmu, a tedy zákonitě i mikrokosmu) nebo jako nástroj duchovního rozvoje, pomůcka k osvobození z pout materiální podstaty člověka ( jeho egoismu a omezenosti). Nejčastěji se jantra používá jako prostředek koncentrace pozornosti, které je zapotřebí při meditacích či duchovních praktikách. Jantra je nástrojem pro stažení se z vnějšího světa do toho vnitřního. Je vynikající pomůckou k ovládnutí (zkrocení) mysli a vstupu do stavu rozšířeného vědomí, který umožňuje vnímat a napojovat se na vysoké duchovní energie v dalších dimenzích.

Bod Bindu - brána do Absolutna

Jádrem jantry je bod bindu - ohniskový bod - tečka. Tento bod znázorňuje počátek a zároveň konec všeho, Stvořitele, jenž je jediným pevným bodem, ve vesmíru, Nejvyšší Vědomí, z něhož vše vzniká a do nějž vše zaniká. Když se bod bindu promítá, aktivuje svět jmen a forem, váže je do jediného proudu a slouží jako spojení sjednocující síly. Bod bindu představuje pro meditujícího bránu do světa vysokých duchovních energií, portál do světa Boha, do Jednoty, Absolutna. Bod bindu je bodem sjednocení všech forem, zvuků, aspektů, v tomto místě vládne ticho, jež vyjadřuje vše, co je.

Bod Bindu, tečka v centru kruhu

Svět forem v obrazcích

Všechny geometrické útvary a formy, nacházející se okolo bodu bindu, jsou projekcí tohoto centra, vychází z něj. Tyto tvary znázorňují všechny projevy v makrokosmu, a tedy i v mikrokosmu. Kruh je expanzí bodu, je rozšířením koncentrované energie bodu (z kosmického vědomí vzniká vědomí individuální). Bod je statický, kruh dynamický – představuje cyklickou sílu. Bod je kvalitativním vnitřkem kvantitativního vnějšku – kruhu. Kruh zastupuje celý svět fenoménů (sanskrt - brahmand).  Kruh zastupuje živel vody. Trojúhelník je útvar o třech čarách, zastupuje živel ohně. Trojúhelník je dynamickým a upoutávajícím prvkem. Čtverec zastupuje zemi, ukotvení, materiálno. Čtverec, jako neutrální držitel – podloží pro jiné formy, je tedy nejčastějším základem každé jantry. Kolem čtverce se často též kreslí struktury ve tvaru písmene T. Tyto struktury slouží jako brány. Tyto brány vytváří pohyb v jinak statickém čtverci. Další častou formou je šesticípá, tzv. Davidova hvězda, symbolizující spojení protikladů (mužského a ženského) a také lotosové okvětní plátky, jejichž počet (8, 12, 13) určuje druh jantry.

Mysl a ne - mysl

Jantra je duchovní pomůckou, která slouží k ovládnutí mysli, jejíž chaos je pro meditujícího největší překážkou. Mysl člověka je plná myšlenek, vjemů, fantazií, přání a představ. Mysl člověka pracuje 24 hodin denně, každou chvíli se zaobírá buď minulostí, nebo budoucností. Největším problémem pro naši mysl je přítomnost - právě probíhající přítomný okamžik. Být v přítomném okamžiku znamená být bdělý – bez mysli, bez vnímání času. Je to zastavení mysli, vystoupení z linearity času. Není divu, že je to pro naši mysl nezvyklé. Přítomnost, bdělost v přítomném okamžiku je však pro vstup do stavu rozšířeného vnímání klíčový. Těkající mysl plná myšlenek samozřejmě zabraňuje člověku vystoupit za sebe samu, do stavu ticha, ne-mysli. Proto je tolik důležité naučit se její činnost ovládat. Naučit se přepínat mezi různými úrovněmi stavů vědomí, jichž je náš mozek ve skutečnosti schopen. Onou myslí zde rozumíme materiální mysl, pohybující se na úrovni 3D.

Veškeré potřebné informace o tom, jak ovládat stavy svého vědomí, vše o meditacích a souvisejících skutečnostech, naleznete v knize AllatRa. Všechny důležité a přitom jednoduché techniky (bez použití jakýchkoliv pomůcek) pro váš duchovní rozvoj zase v knize Duchovní praktiky a meditace od autorky Anastasie Novych.

Jak ovládnout mysl

Než se člověk naučí sám od sebe přepínat do jiných stavů vědomí, může (avšak nemusí), využít pomůcek, které mu to na začátku zjednoduší. Je známo, že těkavá podstata mysli se vytrácí, když jsou smyslové orgány člověka vytíženy. Proto se tak hojně využívá zpěvu manter či soustředěné pozorování grafických obrazců - janter. Je dokázáno, že práce s jantrou, tedy soustředěné vnímání těchto obrazců (z vnějšku směrem dovnitř), vyvažuje práci obou mozkových hemisfér. Dochází k harmonizaci, zklidnění a především "spoutání" pozornosti člověka do jediného bodu – do bodu bindu. Na poli „krocení mysli“ se taktéž výborně uplatňuje hra na tibetskou mísu, která nejenže zaměstnává mysl, ale také zvyšuje a léčí vibrace člověka. V některých kulturách se také úspěšně využívají katarzní techniky, pohybové aktivity či tance – krásným příkladem jsou tančící dervišové. Jakákoliv činnost tohoto typu (přihlížejícímu neznalému se jeví jako monotónní a nudná) si klade za cíl jediné – zaměstnat a upoutat tělo, materiální smysly a mysl, a vstoupit do stavu Ticha či transu, do meditativního stavu rozšířeného vnímání, z něhož je možné skutečné a pravdivé Pozorování bez zasahování analytické, posuzující a omezené mysli.

Je v podstatě jedno, jakou metodu, meditaci či techniku si člověk zvolí, brána do Absolutna je stále otevřena, Pravda je dosažitelná v každém okamžiku. Stačí jen opravdu chtít…