Isis

Staroegyptská bohyně Isis (někdy Eset) je Bohyní Matkou, je nejmocnější a také nejuctívanější egyptskou bohyní. V Egyptě je Isis představitelkou královské moci. Bohyně Isis bývá nejčastěji zobrazována s " kravskými rohy" bohyně Hathor, mezi nimiž nese sluneční kotouč boha Ra (jedná se o znak AllatRa, nikoliv o kravské rohy s kotoučem) některá zpodobnění ji zahalují do tmavého pláště, v některých případech stojí na srpku měsíce, jako vládkyně Vesmíru, někdy ji můžeme vidět v podobě, která oslavuje její mateřský princip - Isis se svým synkem Hórem v náručí. Egyptská Isis je Božskou matkou, nebeskou vládkyní Světa, dárkyní Života, udržovatelkou řádu ve světě i v rodině, Bohyní léčení, ochránkyní dětí, Bohyní přírody a lásky, paní kouzel, která se svou sestrou Neftys ochraňuje mrtvé na zemi (v sarkofázích). Hieroglyfická značka pro její jméno znamená v překladu "Trůn". Zmínky o této oblíbené Bohyni lze najít jak na sarkofázích (v podobě s roztaženými křídly - symbolizujícími ochranu Mocné Bohyně) a pyramidách, tak v Knize Mrtvých a dalších literárních pramenech. V jednom jejím chrámu stojí nápis: Jsem co bylo, jest a bude. Žádný smrtelník neodhalil můj závoj. 

Bohyni Isis je zasvěcen známý tvarový zářič - Anch, kterému se též říká Kříž Života. Legenda praví, že v rukou Bohyně Isis fungoval Anch jako kouzelná hole, kterou Isis ovládala chování Nilu, proto se mu také říká Nilský Kříž. 
 
Nezničitelný kult Bohyně Isis
Kult bohyně Isis pronikl koncem 2. století př. n. l. i do Říma, v Řecku se objevuje až v 5. století př. n. l. Řekové a Římané vnímali Isis jako všeobjímající univerzální bohyni, její kult byl jedním z hlavních náboženských proudů, které konkurovaly přicházejícímu křesťanství. Uctívání Bohyně Isis v řeckém a římském světě vykazovalo výrazně mysterijní rysy. Podle rozšířených, ale prozatím nedoložených názorů, je Isis předobrazem Marie jako Madony. Bohyně Isis se těšila úctě u největšího počtu národů starověku, uctívání jejího kultu trvalo přes 4 a půl tisíciletí! Bohyně Isis byla uctívána pro své kladné ženské rysy - bezpodmínečná láska a věrnost, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě. Isis také byla obdařena kouzelnou mocí, jež používala ke konání dobra a spravedlnosti.

Obrázky Božské Matky                
 
Isis - průvodkyně na cestě do Věčnosti
Isis je vnímána jako personifikace oddané matky, věrnosti a ženské lásky. Isis vnáší do světa mnoha forem vyšší emoce, extázi a intuici, která společně s nahromaděnou láskou a pravdou umožnila zplození Hóra, jež je ztělesněním věčně živého, nesmrtelného Božského vědomí. Isis je ale především životadárná ženská síla, vedoucí člověka ke spiritualitě, provází ho po této cestě po mnoho životů. Isis je průvodkyní, která člověka vede od nejnižší úrovně vědomí (původní animalitou) do vyšších stupňů uvědomění. Člověk se postupně stává respektující, flexibilní a moudrou bytostí, která zažívá stav věčného Bytí, symbolizovaného Hórem, jejím nesmrtelným synem. Isis je základnou tohoto věčného Života. Ve vnitřním světě každého člověka vyvolává vyšší emoce a zvyšuje jeho vibrační frekvenci. Isis propůjčuje vědomí vyšší dimenze a díky této inspiraci vznikají myšlenky, které se projevují v umění. Isis nás nutí hledat a rozpoznat Boha. Ukazuje nám duchovní cestu a každému člověku umožňuje, aby ve svém nitru cítil obdiv k Bohu, jenž ho dovede až k extázi.
 
Pohanské kulty versus křesťanství
Když se v období bouřlivého nástupu „nového náboženství“ začaly vypalovat a ničit chrámy pohanských Bohů a Bohyň, utíkali se pohanští kněží a kněžky ukrýt do zdí Isidiných svatyň. Poslední pohanský chrám stál na svatém ostrově Fílai, v horním Egyptě. Avšak roku 595 našeho letopočtu (celá dvě staletí po zákazu pohanských náboženství) byla tato svatyně násilím uzavřena a její kněžstvo rozpuštěno a vyhnáno. To však neznamenalo zánik kultu této laskavé bohyně. Isis se tak stala Isidou Amenti - skrytou bohyní a byla uctívána pod různými jinými jmény. Mnoho z jejích atributů přešlo na stále populárnější Pannu Marii a Isidiny sošky, na nichž kojí svého syna Hora, byly přejmenovány a umístěny do kostelů, které byly vystavěny na základech původních svatyň. Ještě v roce 756 si ve Francii stěžovalo křesťanské duchovenstvo nad tím, že se poutníci stále scházejí na hoře Anzin, aby uctívali Isidu a jiná božstva. Část jejich rituálů přetrvala až do 10. století v arabském Harranu, bývala oslavována v západní Číně za Tchangské dynastie. Ve středověkém rukopise je známka o bohyni Isis v podobě „Ysis, paní rostlin“, což dokazuje, že Isidiny léčivé schopnosti nebyly ani v temném věku tak docela vymazány z lidské paměti. Co je Pravdivé, Živé a Božské, nikdo nikdy nevymaže. Mocný Duchovní věčný princip má dnes jiné jméno. Ale záleží na jménech a nebo spíše na Podstatě? Přečtěte si článek Velké Matky světa a bude vám vše jasné...

Bohyně Isis soška a obraz
 
Isis žije
Zaujala Bohyně Isis i Vás? Klikněte na heslo Bohyně Isis a prohlédněte si sošky a amulety s Bohyní Isis a další související produkty. Abyste lépe pronikli do podstaty její síly, doporučujeme vřele přečíst si knihu AllatRa, kde je mimo jiné podrobně vysvětlen i význam znaku na její hlavě.