Grál

To, čemu lidé dnes říkají Svatý Grál, existovalo vždy. O Svatém Grálu existuje hodně legend a pověstí. Na jejich základě se lidé ztráceli v domněnkách a dohadovali se, co že to ve skutečnosti je. Grál vykládají i jako pohár s Krví Ježíše, kterou zachytil Josef z Arimatie po Ježíšově ukřižování; nebo jako „živý kámen“, „kámen, který andělé přinesli na Zemi a který má zázračnou moc; a nebo jako dítě, které se údajně mělo narodit Marii Magdaleně od Ježíše Krista. Grál byl popsán i jako zázračné, jasné, magické světlo, jako zvláštní, posvátný oheň, nebo jako požehnaný roh hojnosti, církevní zpěv, „klíč, který otevírá nebe“, jako tabuizované tajemství skryté před těmi, kdo ho nejsou hodni. Grálu se připisují schopnosti proměnit člověka po kontaktu s ním, učinit z něj nesmrtelného, dát mu neomezenou moc a otevřít před ním bránu ráje. A vskutku všechna tato tvrzení a domněnky mají své opodstatnění, protože za každou z nich se skrývá troška pravdy o samotném Grálu.

Co je Grál?

Ve skutečnosti to, čemu dnes říkají Grál, je určitým zvukem, kterému se také říká Prapůvodní Zvuk, Zvuk Stvoření, tj. tím samým Prvotním Zvukem, který má schopnost měnit svět. Je to ten samý zvuk, který je pravým Prvotním Slovem, které řekl Bůh a kterým On zjevil tento hmotný Vesmír. Z Bible, z Janova Evangelia si můžete pamatovat slova o tom, že „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh…“.  Formule Prvotního Zvuku se skládá z určitých pracovních znaků. Jejich aktivace vede k projevení mimořádných sil – spojení Prvotního Lotosu a Allatu. Když ho schovávali, tak ne náhodou rozdělovali 12 znaků na čtyři části po třech znacích. To ve značné míře komplikovalo proces složení znaků a zvukové aktivace Grálu. Znaky Grálu mají určitou posloupnost, je to jako předloha, jako klíč k zámku, jež za pomoci použití určité síly (zvukové formule Prvotního Zvuku) člověku otevírá nadpozemské možnosti. U starých národů se dochovaly zmínky, že číslo čtyři ztělesňuje ženskou podstatu, číslo tři mužskou podstatu a jejich součet sedm je základ lidské bytosti (princip věčného života), dokonalost. Tyto zmínky poukazují na spojitost s tvořivou božskou silou ženského principu – na síly Allatu.

Grál

Právo Volby

Jelikož je člověk částí Boha, je mu přiděleno právo volby, včetně globální volby.“ Pravidelně, v určité vrcholové momenty lidské civilizace je do světa lidí přinesen Grál,  svérázný los, zvuková adaptovaná formule Prvotního Zvuku. Dávají ho Bódhisattvové Šambaly. Proč? Taková jsou pravidla, oni je nestanovili. Je stanoveno, že lidé musí mít právo globální volby. Ačkoli téměř vždy je to ohromný risk. A patřičně velká zodpovědnost pro toho, kdo se rozhodne využít tu formuli Prvotního Zvuku. Neboť člověk, díky Prvotnímu Zvuku, získává ohromnou sílu, s níž je možné jak tvořit, tak i ničit. To je to, co lidé nazývají „klíče od ráje a pekla“. Všechno závisí na spektru přání toho, kdo bude tyto „klíče“ vlastnit. Za všechen čas existence civilizace byla adaptovaná formule Prvotního zvuku dána lidem šestkrát a naštěstí nikdy nebyla použita globálně v negativním aspektu, jak se tomu stalo na Faetónu (dnes již neexistující planeta). V opačném případě by to znamenalo obrácení monády a tedy i absolutní zničení lidstva a možná i dokonce anihilaci planety.

Otevření síly Grálu

Zpravidla ten, kdo byl držitelem této formule, rozumí se tady na Zemi v naší civilizaci, ji používal pro svoje osobní cíle sebezdokonalování, pro rozvoj sebe sama, tj. fakticky nevyužíval plnou sílu Prapůvodního Zvuku, protože to je obrovská zodpovědnost. Když člověk spouští formuli Prapůvodního Zvuku, začíná se projevovat tato super síla – fakticky, spojení Prvotního Lotosu a Allatu.  Tento Prapůvodní Zvuk se vyslovuje jakoby dovnitř sebe a při spojení Zvuku s Božskou částicí, které se říká duše, se děje něco jako vnitřní „výbuch“. Člověk to vnímá jako zvláštní vznícení, duchovní osvícení, které prožívá díky tomu, že se najednou přepojí z vlny svého vědomí na vlnu vědomí globálního – na dosud pro něj naprosto neznámou úroveň vnímání skutečnosti, která mu otevírá nové horizonty poznání a možností. V člověku, který přišel do styku s duchovní silou Grálu, dochází k zvláštnímu rozdělení. Na jedné straně si uvědomuje, že žije zde, v těle jako ve skořápce, a musí prožít v materii vyhrazený život do konce, tedy vidí stín; a na straně druhé chápe, kdo je Bůh a otevírá se mu pravý svět, protože vidí realitu. Dochází tedy ke zvláštnímu rozdvojení. Není náhodou, že pečetí prvních templářů se stalo zobrazení dvou jezdců, kteří jedou na jednom koni. Pro lidi Vědění symbol „blíženců“ znamená nejvyšší Osvícení, které ukazuje na rozdvojení člověka po setkání s Prapůvodním Zvukem, tedy Grálem. Kůň označuje pohyb. Ale v různých obdobích byla místo koně i jiná označení, například loď nebo ptáci, také labutě, sokoli, tedy to, co se pohybovalo rychleji než chůze obyčejného člověka, pod čímž se samozřejmě rozumí sakrální smysl pohybu po duchovní cestě.  A když se vlastníku Grálu toto všechno odkrývá, pak jej ve své podstatě už nic nedrží na tomto světě. Člověk tedy i nadále zůstává na této kvalitativně nové úrovni vnímání. Začíná vidět to, z čeho se tento svět skládá, začíná chápat a uvědomovat si iluzi tohoto světa. Ale hlavní je, že v tomto stavu vědomí, anebo jinak řečeno ve „stavu prosvětlení“, se mu otevírá reálný svět Boha, může tento svět pozorovat. A nejenom pozorovat, ale pomocí Prapůvodního Zvuku může konečně opustit kolo reinkarnace a odejít do světa Boha. Formule Prapůvodního Zvuku je fakticky „propustka“ do světa Boha, do Nirvány, do ráje (můžete tomu říkat, jak chcete), a platí pro kohokoliv.

Poznání

Představme si, že celý život žijeme ve svém domě a vůbec nikam z něj nevycházíme. Náš život se skládá z každodenních domácích záležitostí, v domě nejsou žádné informační zdroje, kromě komunikace s lidmi, kteří stejně jako my nikdy neviděli nic mimo zdi domova. A jednou dostaneme klíč od vstupních dveří, o kterých jsme ani nevěděli, že existují. Vycházíme ven, mimo hranice domova, a nečekaně zjišťujeme, že tento dům není náš úděl, hranice našeho života, ale že existují i jiné domy a mnohem lepší než ten náš. Objevujeme, že jsou i ulice obytných domů, celá města a země na různých kontinentech. Ba co víc, existují různé planety, hvězdy, vesmír, který obývají různé formy života, které jsme si ani nedokázali představit. Ale nám, na rozdíl od ostatních, je díky tomuto klíči dostupné nejen poznání tohoto Vesmíru, ale i přístup k Tomu, kdo ho stvořil v celé své slávě. A my nejen že můžeme nakouknout do vnitřní svatyně samotného Stvořitele, ale i zůstat v té věčnosti, ve světě Boha.

Moc nad vnitřním a vnějším

Ale uvědomění si přítomnosti světa Boha – to ještě není zdaleka využití síly Prapůvodního Zvuku. Je to jenom objevení formule. Člověk, který je takto osvícen stavem vyššího Poznání, se již nachází v tomto stavu pořád, tento stav je stabilní. Začíná vidět, poznávat a uvědomovat si skutečnost Boha. Toho, kdo objevuje formuli Prapůvodního Zvuku, zpravidla přestává tento přízemní svět zajímat, protože se mu otevírá svět jiný, vyšší. Člověku je dána tak zvaná „moc nad svým nitrem“. Člověk se může spokojit s touto „vstupenkou“ do světa Boha, nebo ještě navíc získat „moc nad vnějším světem“. Podaří-li se mu to, dojde u něj k energetické transformaci, jež člověku otevře „moc nad vnějším“ tedy tímto světem. Člověk se stane držitelem síly, díky které je možné zasahovat a skutečně ovlivňovat přírodu, události a lidi, aniž by musel opustit svůj pokoj. Díky této síle získává člověk moc nad mocí v této pozemské sféře. Ale taková transformace vyžaduje i zvláštní Odpovědnost.

Šestkrát byl dán Grál

Z šesti případů v dějinách lidstva, kdy člověk vlastnil formuli Prapůvodního Zvuku, se lidé třikrát spokojili s dosažením osobního osvícení, aniž toužili po „moci nad vnějším světem“. A to je pochopitelné – když Člověk spatří to, co se mu odhalí, všechno ostatní prostě pomíjí a ztrácí svůj význam. I když v ostatních třech případech byla taky zapojena síla Prapůvodního Zvuku. A vždycky to byly ženy, které na sebe vzaly Odpovědnost za osudy lidí. Ony, dokonce po osvobození ze své biologické skořápky (těla), pokračovaly v duchovní spáse lidí, i když se samy ve skutečnosti nacházely mezi oním a tímto světem. A to se mimochodem v duchovní rovině cení mnohem více, než když se člověk, který takovou šanci dostal, omezí jen na cestu svého osobního sebezdokonalování. Ale i Odpovědnost je tu mnohem větší. Popáté se vzorec Prapůvodního Zvuku dostal na svět díky Ježíši Kristu, a ten, když pobyl na tomto světě a zhodnotil duchovní úroveň lidí, neurčoval to „losem“, ale záměrně svěřil tuto formuli člověku, kterého považoval po duchovní stránce za nejvhodnějšího mezi všemi ostatními. Tímto člověkem byla Marie Magdalena, čistá jak duší, tak tělem, jako kapka ranní rosy ve svitu slunce Kristova. Marie Magdalena byla a dodnes zůstává Pochodní na oltáři Lásky Krista. Marie Magdaléna byla právě tím nejbližším učedníkem, kterému Ježíš nejenže svěřil tajné znalosti, ale předal i to, co dnes lidé označují jako „Grál“, v podstatě adaptovaný vzorec Prapůvodního Zvuku. A to jsou právě ty „klíče od Nebeského Království“, o kterých Ježíš řekl: „Dám ti klíče od Nebeského Království; a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi.“

Marie Magdaléna a templáři

Marie odhalila vnější sílu Grálu a vzala na sebe obrovskou Odpovědnost kvůli pomoci trpícím. Volba Marie Magdaleny je velkým duchovním činem, neboť přestože poznala Vyšší svět, neodešla do něj, ona se stala Bytostí vyšší než Člověk, zůstala stát mezi světy, aby pomohla všem, kdo se k ní obrací. Díky tomu dodnes přichází skrze Marii na pomoc trpícím zde Zemi obrovská duchovní síla. Právě ona se už dva tisíce let zjevuje lidem. Marie Magdalena dodnes vládne silou, již odhalila při otevření Grálu. Když byl Grál dán pošesté, získali jej ti, jež založili řád Templářů. Tito lidé odhalili pouze vnitřní sílu a rozhodli se, že poslouží věci Mariině. Využili svých získaných zvláštních schopností k organizaci a rozvoji v té době zcela nové formace společnosti s převládajícími duchovními cíli. Právě tito lidé založili Řád, jenž následně dostal jméno "templáři". Duchovní exploze, kterou vyvolali první templáři objevením Grálu, příklad jejich hrdinského činu sebeobětování kvůli službě Bohu a pomoci  lidem se stali velkým impulsem nejen ke změně světonázoru lidí, ale i ke zvednutí duchovní vlny, která vydržela po několik pokolení!

Maria a templáři

Hledání Grálu

Hledání Svatého Grálu trvalo ve všech dobách. Psali o něm a také ho hledali, jeho otázka byla vždy aktuální. A čím více se bude blížit čas, kdy se ocitneme na Křižovatce, tím více téma Grálu bude nabírat na síle. Bude se objevovat spousta knih a filmů na toto téma, které budou pobízet lidi k hledání Svatého Grálu. Nakonec to bude tak populární, že se o tom začne hromadně mluvit a diskutovat. Zajímat se o Něj budou různí lidé z různých koutů světa. A tento narůstající zájem není náhoda. Neboť v období, kdy se ocitneme na Křižovatce, lidské volbě bude posedmé dán Svatý Grál. A na tom, do jakých rukou se dostane a jak jej budou používat, zaleží budoucnost celého lidstva. Síla Grálu je nesmírná, dává možnost zničit celou planetu, ale také vzkřísit její prvotní podobu a nastolit Zlatý věk. Co se však nakonec stane, závisí na volbě - přání toho, kdo tuto sílu otevře.

Na Křižovatce

Veškerý smysl člověka tkví v tom, aby mohl opustit sféru Lucifera, tedy vystoupit z kruhu reinkarnací, odejít do ráje, dostat se do Nirvány, je jedno, jak to kdo nazývá. Celkový smysl society spočívá ve vytvoření takové společnosti, která by se místo přání zničení a boření vynasnažila dosáhnout takové duchovní čistoty, aby v ní převládalo duchovno, aby se celou societou vytrhla ze sféry Lucifera. To se ovšem v dějinách lidských civilizací stává velmi zřídka. Proč? Protože se ve společnosti zpravidla každý člověk nachází na svém vývojovém stupni. Vytrhnout celou civilizaci je složité, ovšem zcela reálné. Grál dává moc nad mocí, ten, kdo jej získá, může planetu buď zničit a zemřít, nebo vzkřísit její prvotní podobu a nastolit zlatý věk. Křižovatka je moc důležité a osudové období, a to jak pro každého zvlášť, tak i pro celé lidstvo. Křižovatka – je období, kdy se lidstvo rozhoduje, jakým směrem se vydá. Je to období velkých změn v přírodě, otázka osudu celé civilizace. Velmi bude záležet na každém člověku, protože každý člověk vědomě nebo nevědomě přispěje k této rozhodující volbě. V období Křižovatky bude samotný Rigden Djapo přítomen na Zemi. Toto je období, kdy bude znovu předán Svatý Grál. Jakým směrem se lidstvo vydá – cestou dobra nebo cestou zla – tedy kterou z cest si na této Křižovatce vybere, tam se velkou rychlostí požene. Pak bude velmi těžké tento proces zastavit nebo změnit jeho směr. Toto období nastane velmi brzo.
 

Text pochází z knih AllatRa a především z knihy Sensei ze Šambaly, kniha čtvrtá, od autorky Anastasie Novych, kde se dozvíte mnohem, mnohem více.