Dr. Eric Pierotti - test metodami aplikované kineziologie

Zde je uvedena studie ochranného účinku přívěsku Q-Link proti vlivům elektromagnetického pole (EMF) na lidský organismus. Jedná se o překlad anglického originálu, který máme k dispozici.

Studii provedl Dr. Eric Pierotti DC, DO, DIBAK. Dr. Eric Pierotti je DC – Doctor of Chiropractic, tedy doktor chiropraxe, což je titul udělovaný absolventům akreditovaných programů chiropraxe.
Dále je DO – Doctor of Osteopathy, doktor osteopatie, což je titul udělovaný v USA absolventům lékařských škol s důrazem na celostní, holistický přístup, manipulační terapie a postupy myoskeletální medicíny. DIBAK – Diplomate of the International Board of Applied Kinesiology je pokročilý stupeň certifikace v aplikované kineziologii.

Dr. Eric Pierotti je dále International Council Viceprezident – ICAK Australasie – International College of Applied Kinesiology Australasia, tedy místopředseda mezinárodní rady regionální pobočky organizace, která se zabývá aplikovanou kineziologií v oblasti Australasie (Austrálie, Nový Zéland a přilehlé ostrovy).

Dr. Eric Pierotti má rozsáhlé vzdělání, zkušenosti, certifikace i akademické kvalifikace v oblastech chiropraxe, osteopatie, myoskeletální medicíny a aplikované kineziologie, a zároveň zastává významné pozice v mezinárodních profesních organizacích.

Odkaz na Facebook International College of Applied Kinesiology - ICAK

https://www.facebook.com/ICAKAustralasia

Odkaz na web International College of Applied Kinesiology - ICAK

https://www.icaka.org.au/2021-AK-Series-Adelaide

Účinnost přívěsku Q-Link při svalové slabosti přisuzované emisím elektromagnetického pole (EMF)

Dr. Eric Pierotti DC, DO, DIBAK.

Abstrakt

Dvacet pacientů podstupujících léčbu aplikovanou kineziologií bylo vybráno na základě opakované slabosti svalů související s akupunkturním systémem a příznaků, které byly zřejmé nebo zhoršené kontaktem s různými úrovněmi a zdroji elektromagnetických polí (EMF).

Emisní hladiny byly měřeny pomocí třípólového měřiče a zaznamenány různé úrovně.
Pacienti byli testováni během kontaktu s těmito EMF a vyšetřeni na specifickou svalovou slabost, konkrétně jednostrannou nebo oboustrannou střední deltu, a poté znovu testováni s nasazeným přívěskem Q-Link, aby se zjistilo, zda se tím slabost eliminuje.

Přívěsek Q-Link je vyráběný společností Q-Link Products, nosí se kolem krku. Podle výrobce aktivuje všesměrné biopole lidského těla a chrání tak před účinky elektromagnetického pole (EMF).

Postupy testování svalů byly v souladu s metodami popsanými v Synopse Davidem Waltherem. Počáteční screeningový test byl proveden jak s kontrolním, tak s pravým přívěskem Q-Link. Osmnáct pacientů (90 %) nevykazovalo během studie (4 měsíce) žádnou recidivu slabosti akupunkturního systému.

U 60 % pacientů došlo k významnému zlepšení jednoho nebo více dlouhodobých symptomů a dříve chronicky slabých svalů. U 20 % pacientů došlo k významnému zlepšení alespoň jednoho symptomu, který dříve nereagoval na léčbu, a u 20 % pacientů nedošlo k žádné významné změně symptomů, ale došlo ke zlepšení chronické slabosti svalů souvisejících s akupunkturním systémem.

Obrázek - zdroj Facebook ICAK

Výběr pacientů

Pacienti byli vybráni ve skupinách různých velikostí podle typu citlivosti na elektromagnetické pole (EMF) a obvyklých každodenních činností. Skupiny byly rozděleny následovně.

EMF generované

 1. Počítači, více než 3 hodiny expozice denně
 2. Mobilními telefony
 3. Vedením vysokého napětí
 4. Běžnými spotřebiči, jako je televize, rádio, mikrovlnné trouby, fény atd.

Všichni pacienti byli na naší klinice léčeni různou dobu od šesti do dvaceti čtyř měsíců a vykazovali různé příznaky, včetně bolesti hlavy, svalového napětí krku a ramen, opakované bolesti dolní části zad, ztráty koordinace, závratí, točení hlavy, depresivních a emočních změn, alergií a trávicích potíží. Dále pacienti vykazovali opakovanou svalovou slabost související s akupunkturním systémem zjištěnou standardními metodami AK, konkrétně TL na pulzních bodech.

Dva pacienti, manžel a manželka, byli přijati do studie na doporučení lékaře, který používá metodu diagnostiky Vega a léčil u těchto dvou osob účinky environmentálního stresu, který pravděpodobně pocházel z vysokonapěťového vedení vedoucího téměř přímo nad jejich domem. Tito jedinci vykazovali silné příznaky imunosuprese s různými alergiemi a neurologickým deficitem, jako je krátkodobá ztráta paměti, pocit neurčitosti a neschopnost koncentrace.

Všech dvacet pacientů bylo vyšetřeno na

 1. Obecnou svalovou slabost hodnocenou pomocí testovacích postupů AK.
 2. Svalovou slabost spojenou s meridiánovým systémem (TL pulzních bodů).
 3. Výskyt jednostranné nebo oboustranné slabosti středního deltového svalu při expozici zdroji EMF.

Je zajímavé, že všech dvacet pacientů vykazovalo oboustrannou slabost středního deltového svalu při expozici různým zdrojům elektromagnetického pole (EMF), včetně dvou pacientů na doporučení při testování před počítačem.

Pacienti byli zařazeni do skupin a testováni pomocí dvou přívěsků Q-Link, jednoho nepravého kontrolního a jednoho pravého přívěsku. Oba přívěsky Q-Link byly umístěny do samostatných černých pevně uzavřených stahovacích sáčků. Manipuloval s nimi třetí nestranný účastník, takže pacienti ani examinátoři nevěděli, který je sáček obsahuje pravý a který kontrolní přívěsek Q-link.

Byla zjišťována

 1. Eliminace slabosti středního deltového svalu při expozici specifickým zdrojům EMF.
 2. Změna síly svalů zjištěných jako slabé, které byly spojeny s meridiánovým systémem.
 3. Změna síly svalů zjištěných jako náhodně slabé.

Dva pacienti doporučení pro podezření na elektromagnetickou hypersenzitivitu, konkrétně citlivost na vedení vysokého napětí, cestovali tři hodiny z venkovské oblasti na konzultaci a následně nemohli být testováni na místě, ale oba vykazovali výraznou slabost středního deltového svalu při testování vsedě před naším počítačem.

Sedmnáct z dvaceti vybraných pacientů vykazovalo výraznou změnu síly svalů při testování v expozici elektromagnetického pole (EMF) a při kontaktu s pravým přívěskem Q-Link, nikoli však s kontrolním. Jeden pacient vykazoval změnu pouze s kontrolním přívěskem a dva pacienti s oběma přívěsky Q-Link.

Je zajímavé, že u pacienta, který vykazoval posílení svalů s kontrolním přívěskem Q-Link, byla později diagnostikována neurologická disorganizace a dekompenzace. Všichni pacienti byli léčeni tak, jak tomu bylo dříve, pomocí standardních protokolů aplikované kineziologie (AK) a chiropraktických technik.

Svalová slabost zjištěná v souvislosti s meridiánovým systémem byla léčena běžnými poklepávacími technikami a akupresurními body na tonizačních bodech deficientních meridiánů. Všem pacientům bylo uloženo, aby nosili přívěsek Q-Link během dne, jak je popsáno výrobcem, s možností ponechání nebo odložení přívěsku při spánku.

Všichni pacienti byli sledováni po dobu 4 měsíců s počátečními týdenními návštěvami a postupným snížením frekvence návštěv na tři až čtyři týdny, aby se zjistilo, zda:

 1. se opakuje počáteční svalová slabost spojená s meridiánovým systémem,
 2. se mění symptomatický obraz pacientů,
 3. pacienti vnímají změnu jejich celkového stavu.

Vzhledem k tomu, že téměř všichni sledovaní (kromě dvou) byli již nějaký čas pacienty naší kliniky, byla jejich anamnéza dobře známá, zejména s ohledem na vývoj zdravotního stavu, opakované nálezy a pokrok v léčbě. Tyto informace byly použity jako výchozí stav pro zjištění změn a pokroku v léčbě při nošení přívěsku Q-Link. Dva pacienty, kteří nebyli dříve na naší klinice, jsem sledoval já i doporučující lékař pomocí testování Vega, jako tomu bylo dříve.

Hypoteticky tedy, pokud léčebné postupy zůstaly konstantní, lze progresi nebo regresi připsat přívěsku Q-Link nebo nějakým jiným neznámým faktorům.

Klasifikace pacientů podle různých zdrojů EMF

 1. Počítače – 10 pacientů (7 žen, 3 muži)
 2. Mobilní telefony – 3 pacienti (všichni muži)
 3. Vedení vysokého napětí – 2 pacienti (1 žena, 1 muž)
 4. Běžné spotřebiče, televize, mikrovlnné trouby, fény atd. – 5 pacientů (4 ženy, 1 muž)

Obrázek - zdroj Facebook ICAK

Popis změn nálezů, symptomatické základny, celkového obrazu

Výsledky

Každý pacient byl vyšetřen, nálezy byly léčeny při každé následující návštěvě podle běžného postupu. Zvláštní pozornost byla věnována meridiánovému systému pro celkové svalové vyšetření a také svalům, které byly identifikovány jako slabé při počátečním vyšetření.

Osmnáct z dvaceti pacientů nevykazovalo žádný akupunkturní pulz TL během všech následných návštěv po dobu celého čtyřměsíčního testování.

Jeden pacient, u kterého eliminoval slabost kontrolní přívěsek, byl po dobu jednoho měsíce při používání kontrolního přívěsku stabilní a poté vykazoval nesčetné střídavé slabosti spojené s více meridiány.

U jednoho pacienta se po počátečních dvou měsících třikrát projevila slabost související s akupunkturním systémem se svaly, které nebyly dříve identifikovány jako slabé.

Dvanáct pacientů zaznamenalo výrazné zlepšení dlouhodobých symptomů. Čtyři pacienti zaznamenali zlepšení alespoň jednoho chronického symptomu. Čtyři pacienti neuvedli žádné znatelné změny jejich předchozích symptomů, ale nedošlo ke zhoršení a neobjevily se žádné nové symptomy.

Hodnocení

Znatelné zlepšení jednoho nebo více dlouhodobých symptomů a normalizace dříve chronicky oslabeného svalu – 12 pacientů.
Zlepšení alespoň jednoho symptomu, který dříve plně nereagoval na léčbu – 4 pacienti.
Žádné zlepšení symptomů – 4 pacienti.
Zhoršení stávající symptomatické základny – žádný pacient.

Diskuse

Je zajímavé, že všichni pacienti, včetně čtyř, u kterých nedošlo ke zlepšení symptomů, uvedli, že se od doby, kdy začali nosit přívěsek Q-Link, cítili emocionálně stabilnější a měli lepší schopnost koncentrace. Jeden pacient, který praktikuje transcendentální meditaci, uvedl, že se cítí více soustředěný a schopný vstoupit do hlubšího stavu meditace. V podobné studii s 12 pacienty o tomtéž také informoval Dr. Robert Blaich.

Závěr

Informace, získané studií provedenou na základě testování AK ukazují, že přívěsek Q-Link může u větší části testovaných pacientů:

 1. Eliminovat specifickou slabost středního deltového svalu vyvolanou působením různých zdrojů elektromagnetického pole (EMF).
 2. Eliminovat slabosti svalů souvisejících s akupunkturním systémem.
 3. Pravděpodobně do určité míry podpořit proces hojení, ačkoli přesný mechanismus tohoto působení není zcela objasněn.

Podívejte se na nabídku biorezonátorů Q-Link v našem e.shopu.

Zroj obrázků v galerii - Facebook ICAK