Channeling

Channeling a channeleři
Výraz channeling je z anglického „channel“ - kanál, a „channeler“ je tedy médium či zprostředkovatel. Médium je fyzická osoba, která se prostřednictvím "kanálu" spojí s neviditelnou bytostí, vyšší inteligencí, duchem, či jinou nadpřirozenou bytostí, jenž je lidskému zraku nepostřehnutelná, neboť existuje na jiné vibrační úrovni než člověk. Tato "bytost" odpovídá médiu - příjemci na otázky a předává médiu svá sdělení. V podstatě můžeme za channelery označit jasnovidce, vědmy, šamany i proroky všech dob, jelikož i ti se spojovali s duchy, aby získali rady a odpovědi na otázky, vize do budoucnosti.

Channeling - nová podoba spiritismu
Spiritismus (komunikace s duchy zemřelých) byl rozšířen po celém světě v první polovině 20. století. Později zájem o něj upadal, ale koncem 20. století, v souvislosti se vzrůstajícím vlivem hnutí New Age a vzestupujícím zájmem o esoteriku a duchovno, došlo k  jeho náhlému znovuoživení, v nové podobě a pod novým názvem - channeling. Zatímco spiritismus se zabývá komunikací s dušemi zemřelých, channeling se soustředí spíše na komunikaci s nadpřirozenými bytostmi a entitami - s mistry, anděly, vyšší inteligencí, ale i jinými bytostmi. Tyto nefyzické inteligence jsou vyvolávány, aby odpověděly na otázky média (který často zastupuje skupinu lidí či lidstvo jako takové) a vyučovaly tak Vyššímu učení, předávaly zprávy, varování a návody těm, kdo jim naslouchají. Snad nejslavnější z mnoha médií je paní Knightová a její duch „Ramtha“, který k ní přišel v záři světla, když doma v r. 1977 experimentovala s pyramidami. Bytost Ramtha je údajně 35.000 let starý atlantský válečník, který se povznesl k vyššímu vědomí a je dnes hinduistickým božím mužem v Indii. Na jméno Ramtha získala Knightová dokonce copyright. Zatímco spiritisté utvářeli tajné spolky, channeleři publikují "výsledky" své činnosti - tedy "sdělení shůry" na internetu. A tak se dozvídáme o Plejáďanech, Sírioncích, andělech a dalších vyšších bytostech, kteří nám sdělují svá poselství, která se mnohdy neslučují a mnohdy slučují s našimi názory, pocity a intuitivním cítěním.

Podvod? Pravda? 
Každý má právo bádat, hledat, poznávat a vyjadřovat svůj pohled. Avšak namísto naslouchání channelingům jiných je mnohem lepší navázat svou vlastní komunikaci se Zdrojem Pravdy, Moudrosti a Lásky uvnitř sebe samého. Dialog s Bohem. Proč se ptát na svůj život a na své vnitřní otázky jiných bytostí, když je tu vlastní Duše? Kdo jiný zná Pravdu lépe? Co vlastně chceme vědět? Jaké jsou naše otázky? 

                    Muž, který naslouchá