Astrologie

Astrologie je tradiční nauka, která zkoumá souvislosti postavení planet, hvězd a vesmírných bodů s událostmi na Zemi. Název astrologie pochází z řeckého astron, hvězda, a logos, slovo, smysl, význam. Tedy volně řečeno, smysl a význam hvězd. Astrologie je založena na principu synchronicity, bezpříčinné souvislosti. Situace nastávají současně tak, že to dává smysl a neví se proč. Tuto známou vlastnost života a Vesmíru společně zkoumali např. C. G. Jung a Wolfgang Pauli, kvantový fyzik a nositel Nobelovy ceny.

Horoskop

Základním výstupem astrologie je nativní horoskop neboli radix. Je to mapa postavení planet a vesmírných bodů v okamžiku narození člověka. K sestavení horoskopu je třeba znát datum, přesný čas a místo narození. Z polohy planet ve znameních a domech a jejich vzájemných úhlů, aspektů, se dá vyčíst povaha, osobnost, vztah k majetku, vzdělání, domovu, lásce, sexu, manželství, práci, kariéře, nadání, talent, směr vnitřního duchovního vývoje, zdravotní dispozice, možné životní lekce a zkoušky a mnoho dalších informací o úkolech a životním smyslu inkarnace duše v tomto životě. Podrobnější údaje o planetách, domech a jiných prvcích horoskopu budou uveřejněny v dalších článcích.

Umění pochopení a výkladu

Astrologie sleduje pouze vztah pozic planet, kosmických bodů vzhledem k událostem na Zemi. Nezabývá se fyzikálními ani jinými příčinami tohoto vztahu. Popisuje možnosti, pravděpodobnosti, směry, tendence, ale neříká, že se něco musí nutně stát. Astrologie staví na zkušenostech a tradici. Až na výjimky nepoužívá měřitelné výzkumy podle kritérií přírodních věd. Z tohoto pohledu je spíše hermeneutikou, tedy uměním výkladu, interpretace, pochopení, porozumění.

Řád v chaosu

Astrologie je založená na tom, že Vesmír, svět, příroda a život vykazují ve svém chaosu určitý řád, systém, opakování podobných dějů a událostí. Kosmický a přírodní řád není příčinný, kauzální, má pouze pravděpodobnostní charakter, proto se nedá se s výjimkou určitých ohraničených oblastí vyjádřit matematickými vzorci. Celý Vesmír, planety, Země, příroda, tvoří ohromný složitý systém, který se stále pohybuje a vyvíjí. Člověk je pouze součástí tohoto celku. Proto se nás vesmírný řád osobně týká a jsme schopni ho vycítit a rozpoznat. Nebo spíše dříve jsme byli více schopni ho vnímat než dnes, protože jsme se vzdálili z přirozeného života v přírodě do umělé technické civilizace.

Události se opakují

Náš život je spojen se vším kolem. Se Sluncem, Lunou, rotací Země. Podobné události se celá tisíciletí opakují v pravidelných cyklech. To poznává i moderní věda. Teorie cyklů je významná v mnoha současných oborech. V ekonomice, zemědělství, sociologii, geologii, meteorologii, biologii, medicíně. Vznikl nový vědní obor biorytmologie.

Vesmírný orloj

Lidé se od pradávna zajímali o to, kdy se podobné události opakují, podle čeho a jak se to pozná. Dívali se na přírodu, rostliny, zvířata, mraky, vítr. Ale potřebovali vztažný systém, který je na rozdíl od pozemských věcí neměnný, stabilní, který trvá stále a vydrží navěky. Prostě nezničitelný orloj, který by ukazoval bez ohledu na cokoliv. A tím jsou jedině planety, hvězdy v okolním Vesmíru.

Planety ukazují

Astrologie neříká, že hvězdy nějak na dálku působí, že mají nějaký vliv. Planety pouze ukazují. Jako gigantické kosmické hodiny. Legendární českoamerický transpersonální psycholog Stanislav Grof uvádí příklad:„ Je červenec, pátek večer, 19 hodin. Když se podíváte na kalendář a hodinky, můžete odhadnout, jaká je dopravní situace, provoz na silnicích, jak to vypadá ve městech, kempech, v restauracích, v práci. Víte, kde je otevřeno a kde zavřeno, kolik je asi kde právě lidí. Tušíte, co asi dělají vaši příbuzní, známí. Předpokládáte, co je asi v televizi, v rádiu. Ale to nezpůsobil kalendář ani vaše hodinky. To, co víte, plyne jen z vaší zkušenosti. Nepřemýšlíte, proč to je. Prostě to tak je. A podobné je to při pohledu na hvězdy. Tisíciletá zkušenost a moudrost lidstva vypozorovala, jaké události se obvykle dějí na Zemi při určitém postavení planet, při tom kterém nastavení kosmického hvězdného orloje.“

Historie astrologie

Astrologie je stará jako lidstvo samo. Byla a je téměř ve všech historických dobách a světových kulturách. Různým způsobem jí používali Mayové, Aztékové, Sumerové, Egypťané, Arabové, Indové, Číňané, Řekové, Římané. Mezi astrology a příznivce astrologie patřili např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV., Rudolf II., Agrippa z Nettesheimu, Paracelsus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton, J. W. Goethe, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, Vítězslav Nezval, Ronald Reagan, Francois Mitterand, mnoho dalších císařů, králů, vládců, politiků, umělců, ale i kardinálů a papežů.

Je astrologie věda?

Astrologie je a není vědou, stejně jako jsou a nejsou vědou humanitní obory, filosofie, psychologie, historie, medicína, ekonomie, management, marketing, finanční a kapitálové trhy atd. Žádná věda spojená s člověkem není exaktní. Téměř všechny obory lidské činnosti jsou zároveň vědou i uměním. Kromě přírodovědeckých metod se ve vědě používají i jiné přístupy. Ve světě i v životě existují oblasti, ve kterých nefunguje kauzalita, příčina a následek. Složité systémy s mnoha proměnnými nelze kauzálně predikovat, mechanicky předpovídat. Ostatně, otázka, jestli astrologie je či není vědou, není tak důležitá. Je těžké si představit, že by se tolik vzdělaných a úspěšných civilizací i významných osobností všech dob zabývalo astrologií, pokud by byla absolutním nesmyslem, hloupostí, naprostým omylem ve všech ohledech.

Život je tajemství

Není podstatné, jestli je astrologie vědecky dokázaná. Důležité je, jestli je užitečná lidem. Věda přes veškerý úžasný pokrok není stále schopná rozluštit záhady Vesmíru. Nejmodernější složitá vědecká bádání se konečnému poznání světa a života spíše vzdalují, než aby se k němu přibližovaly. Dokonce se zdá, že tajemství Vesmíru a bytí člověka nebude definitivně objasněno nikdy. A snad je to i logické. Proč? Protože pak by život ztratil svůj smysl. Žít bez otázek, údivu, fascinace, posvátna, touhy a naděje mohou jen roboti. Člověk nikoliv.

Autor: Vladimír Halama