Astrologie

Co je astrologie?

Astrologie je tradiční nauka, která zkoumá souvislosti postavení planet, hvězd a vesmírných bodů s událostmi na Zemi. Název astrologie pochází z řeckého astron, hvězda, a logos, slovo, smysl, význam. Tedy volně řečeno, smysl a význam hvězd. Astrologie je založena na principu synchronicity, bezpříčinné souvislosti. Situace nastávají současně tak, že to dává smysl a neví se proč. Tuto známou vlastnost života a Vesmíru společně zkoumali např. C. G. Jung a Wolfgang Pauli, kvantový fyzik a nositel Nobelovy ceny.

Horoskop

Základním výstupem astrologie je nativní horoskop neboli radix. Je to mapa postavení planet a vesmírných bodů v okamžiku narození člověka. K sestavení horoskopu je třeba znát datum, přesný čas a místo narození. Z polohy planet ve znameních a domech a jejich vzájemných úhlů, aspektů, se dá vyčíst povaha, osobnost, vztah k majetku, vzdělání, domovu, lásce, sexu, manželství, práci, kariéře, nadání, talent, směr vnitřního duchovního vývoje, zdravotní dispozice, možné životní lekce a zkoušky a mnoho dalších informací o úkolech a životním smyslu inkarnace duše v tomto životě. Podrobnější údaje o planetách, domech a jiných prvcích horoskopu budou uveřejněny v dalších článcích.

Umění pochopení a výkladu

Astrologie sleduje pouze vztah pozic planet, kosmických bodů vzhledem k událostem na Zemi. Nezabývá se fyzikálními ani jinými příčinami tohoto vztahu. Popisuje možnosti, pravděpodobnosti, směry, tendence, ale neříká, že se něco musí nutně stát. Astrologie staví na zkušenostech a tradici. Až na výjimky nepoužívá měřitelné výzkumy podle kritérií přírodních věd. Z tohoto pohledu je spíše hermeneutikou, tedy uměním výkladu, interpretace, pochopení, porozumění.

Řád v chaosu

Astrologie je založená na tom, že Vesmír, svět, příroda a život vykazují ve svém chaosu určitý řád, systém, opakování podobných dějů a událostí. Kosmický a přírodní řád není příčinný, kauzální, má pouze pravděpodobnostní charakter, proto se nedá se s výjimkou určitých ohraničených oblastí vyjádřit matematickými vzorci. Celý Vesmír, planety, Země, příroda, tvoří ohromný složitý systém, který se stále pohybuje a vyvíjí. Člověk je pouze součástí tohoto celku. Proto se nás vesmírný řád osobně týká a jsme schopni ho vycítit a rozpoznat. Nebo spíše dříve jsme byli více schopni ho vnímat než dnes, protože jsme se vzdálili z přirozeného života v přírodě do umělé technické civilizace.

Události se opakují

Náš život je spojen se vším kolem. Se Sluncem, Lunou, rotací Země. Podobné události se celá tisíciletí opakují v pravidelných cyklech. To poznává i moderní věda. Teorie cyklů je významná v mnoha současných oborech. V ekonomice, zemědělství, sociologii, geologii, meteorologii, biologii, medicíně. Vznikl nový vědní obor biorytmologie.

Vesmírný orloj

Lidé se od pradávna zajímali o to, kdy se podobné události opakují, podle čeho a jak se to pozná. Dívali se na přírodu, rostliny, zvířata, mraky, vítr. Ale potřebovali vztažný systém, který je na rozdíl od pozemských věcí neměnný, stabilní, který trvá stále a vydrží navěky. Prostě nezničitelný orloj, který by ukazoval bez ohledu na cokoliv. A tím jsou jedině planety, hvězdy v okolním Vesmíru.

Planety ukazují

Astrologie neříká, že hvězdy nějak na dálku působí, že mají nějaký vliv. Planety pouze ukazují. Jako gigantické kosmické hodiny. Legendární českoamerický transpersonální psycholog Stanislav Grof uvádí příklad:„ Je červenec, pátek večer, 19 hodin. Když se podíváte na kalendář a hodinky, můžete odhadnout, jaká je dopravní situace, provoz na silnicích, jak to vypadá ve městech, kempech, v restauracích, v práci. Víte, kde je otevřeno a kde zavřeno, kolik je asi kde právě lidí. Tušíte, co asi dělají vaši příbuzní, známí. Předpokládáte, co je asi v televizi, v rádiu. Ale to nezpůsobil kalendář ani vaše hodinky. To, co víte, plyne jen z vaší zkušenosti. Nepřemýšlíte, proč to je. Prostě to tak je. A podobné je to při pohledu na hvězdy. Tisíciletá zkušenost a moudrost lidstva vypozorovala, jaké události se obvykle dějí na Zemi při určitém postavení planet, při tom kterém nastavení kosmického hvězdného orloje.“

Historie astrologie

Astrologie je stará jako lidstvo samo. Byla a je téměř ve všech historických dobách a světových kulturách. Různým způsobem jí používali Mayové, Aztékové, Sumerové, Egypťané, Arabové, Indové, Číňané, Řekové, Římané. Mezi astrology a příznivce astrologie patřili např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV., Rudolf II., Agrippa z Nettesheimu, Paracelsus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton, J. W. Goethe, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, Vítězslav Nezval, Ronald Reagan, Francois Mitterand, mnoho dalších císařů, králů, vládců, politiků, umělců, ale i kardinálů a papežů.

Život je tajemství

Není podstatné, jestli je astrologie vědecky dokázaná. Důležité je, jestli je užitečná lidem. Věda přes veškerý úžasný pokrok není stále schopná rozluštit záhady Vesmíru. Nejmodernější složitá vědecká bádání se konečnému poznání světa a života spíše vzdalují, než aby se k němu přibližovaly. Dokonce se zdá, že tajemství Vesmíru a bytí člověka nebude definitivně objasněno nikdy. A snad je to i logické. Proč? Protože pak by život ztratil svůj smysl. Žít bez otázek, údivu, fascinace, posvátna, touhy a naděje mohou jen roboti. Člověk nikoliv.

Jak astrologie funguje?

Astrologie využívá toho, že přírodní dění ve svém chaosu vykazuje určité prvky řádu, podobnosti, opakování.

Přírodní řád není kauzální, příčinný, má pravděpodobnostní charakter, nedá se s výjimkou určitých ohraničených oblastí vyjádřit vzorci. Celý vesmír, planety, Země, příroda, tvoří obrovský systém, který se pohybuje a vyvíjí. Člověk je součástí tohoto celku. Proto se ho vesmírný řád týká a je schopen ho rozpoznat. Či spíše dříve byl lépe schopen ho rozpoznat než dnes, protože se vzdálil od přirozeného spojení s přírodou do umělé civilizace.

Jsme se vším spojeni. Se Sluncem, Lunou, rotací Země. Podobné události se opakují v cyklech. To ví i moderní věda. Teorie cyklů je důležitá v mnoha oborech. V meteorologii, ekonomice, zemědělství, sociologii, geologii, biologii, medicíně. Existuje vědní obor biorytmologie.

Lidé se od počátku věků zajímali o to, kdy se podobné události opakují, podle čeho a jak se to pozná. Sledovali přírodu, zvířata, rostliny, mraky, vítr, náhodné jevy. Ale potřebovali vztažný systém, který je na rozdíl od pozemských věcí věčný, neměnný, který vydrží tisíce let. Prostě nejstabilnější, nezničitelný orloj. A tím byl jedině okolní Vesmír, planety, hvězdy.

Země ve Vesmíru

Astrologie netvrdí, že hvězdy mají nějaký vliv, že nějak působí. Planety pouze ukazují. Jako kosmické hodiny. Stanislav Grof uvádí výstižný příklad:


"Je pátek 19:00 v červenci. Stačí, abyste se podívali na hodinky a na kalendář, a můžete odhadnout, jaká je dopravní situace, jak to vypadá v kempech, v hospodách, v práci, víte, kde je zavřeno, kde otevřeno, kolik je asi kde lidí, víte, co asi dělají vaši známí, víte, co je asi v televizi, v rádiu. Ale to nezpůsobily vaše hodinky. To, co víte, plyne z vaší zkušenosti. Nevíte, proč to je. Prostě to tak je. A stejné je to při pohledu na hvězdy. Mnohatisíciletá lidská zkušenost a moudrost vypozorovala, co se na Zemi děje při určitém postavení hvězd, vesmírného času, hvězdného orloje."


Proč je dnes astrologie tak populární

Nechme hovořit nejvyšší vědeckou autoritu. Výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR ISSP 1998 a 2008 uvádí:

V moderních společnostech se udržuje překvapivě vysoká víra v nadpřirozeno či různé okultní prvky a nezdá se, že by nějakým způsobem oslabovala.

Vyčlenily se dvě základní religiózní orientace: křesťanství a okultismus. Podle výsledků šetření lze soudit, že vlažný přístup k tradičním církvím a ke křesťanství neznamená, že by Češi odmítali existenci nadpřirozena jako celku.

Oslabení vlivu tradičního náboženství nepřineslo větší vystřízlivění světa, ale působí zde jiný typ religiozity. To, co Češi odmítají, není nadpřirozeno jako celek, ale spíše tradiční náboženské systémy a organizované náboženství obecně. Jen přibližně jeden člověk ze sta v šetření jednoznačně odmítal nejen to, že existuje Bůh, duch či nadpřirozená síla, ale i konkrétní projevy nadpřirozena v životě.

Výzkum ukázal, že také v Čechách, podobně jako v jiných vyspělých zemích, se udržuje vysoká víra v nadpřirozeno, i když je význam tradičního křesťanství oslaben.

Astrologie

Pro moderní společnost je charakteristická pluralita paralelních symbolických světů, mnohost odlišných světonázorů. Pluralismus je ovšem nejen faktem, který ovlivňuje rozmanitost společnosti, ale má i svůj znejisťující dopad na lidské vědomí.

Moderní člověk je konfrontován s existencí odlišných pojetí světa a nutně si uvědomuje, že existují různé definice správného a nesprávného i různé zdroje, na nichž podobné rozlišení stojí. Lidé v dnešní době neví, na co se mohou spolehnout, čemu mají věřit. Setkávají se se stále větší nejistotou, množstvím nevysvětlitelných skutečností, na které ani rozvinutá moderní věda neumí dát uspokojivé odpovědi.

Zdá se, že technika a racionalita nezničila touhu zjistit, co se skrývá za viditelným fyzickým světem.

Je astrologie věda?

Astrologie je a není vědou, stejně jako jsou a nejsou vědou humanitní obory, filosofie, psychologie, historie, medicína, ekonomie, management, marketing, finanční a kapitálové trhy atd. Žádná věda spojená s člověkem není exaktní. Téměř všechny obory lidské činnosti jsou zároveň vědou i uměním. Kromě přírodovědeckých metod se ve vědě používají i jiné přístupy. Ve světě i v životě existují oblasti, ve kterých nefunguje kauzalita, příčina a následek. Složité systémy s mnoha proměnnými nelze kauzálně predikovat, mechanicky předpovídat. Ostatně, otázka, jestli astrologie je či není vědou, není tak důležitá. Je těžké si představit, že by se tolik vzdělaných a úspěšných civilizací i významných osobností všech dob zabývalo astrologií, pokud by byla absolutním nesmyslem, hloupostí, naprostým omylem ve všech ohledech.

Historie astrologie

Astrologie je stará jako lidstvo samo. Byla a je téměř ve všech dobách a kulturách. V různých formách jí používali Mayové, Aztékové, Sumerové, Egypťané, Arabové, Indové, Číňané, Řekové, Římané.

Mezi astrology a příznivce astrologie patřili např. Přemysl Otakar II., Karel IV., Václav IV., Rudolf II., Agrippa, Paracelsus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Isaac Newton, J. W. Goethe, J. A. Komenský, T. G. Masaryk, Vítězslav Nezval, Ronald Reagan, Francois Mitterand, mnoho dalších králů, politiků, umělců, ale i papežů a kardinálů.

Je obtížné si představit, že by se tolik velkých, vzdělaných a úspěšných civilizací i významných osobností zabývalo astrologií, pokud by byla absolutním nesmyslem, omylem ve všech ohledech a za všech okolností.

Astrologie, zkoumání hvězd

Žít bez otázek, touhy, naděje, údivu, fascinace a posvátna mohou jen roboti. Člověk ne.

Přírodní vědy jsou jen jedním z mnoha světonázorů

Vědecký přístup není člověku vlastní. Byl lidstvu uměle vnucen skupinou materialistických filosofů a vědců v 17. a 18. století.  Bacon, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Voltaire, Rousseau, Diderot. To byl jejich výmysl a osobní názor.

Vědecké zkoumání světa

Popularita vědeckého způsobu myšlení v moderní společnosti je způsobena jeho finanční výhodností. Vládcové brzy poznali obrovský potenciál nově vznikajících přírodních věd a uzurpovali si výhradní moc vědu ovládat, řídit, kontrolovat, využívat. Vznikly státní Akademie věd. Provozovat vědu mimo oficiální struktury nebylo možné.

Francis Bacon prohlásil: "Scientia potestas est." Vědění je moc.

Vědecký přístup odstartoval průmyslovou revoluci. Umožnil obrovské využití přírodních zdrojů a neuvěřitelný materiální vzestup západní civilizace. Přinesl závratné zisky lidem, kteří uměli vědecké objevy využít k výrobním, obchodním a mocenským účelům. Pára, ocel, beton, dynamit, kulomet, benzín, motor, elektřina, radio, jaderná energie a jiné objevy vybudovaly nesmírné euroamerické říše, které převálcovaly celý zbytek světa a dovedly nás až sem, tedy do... ekonomické krize, ekologických problémů, civilizačních nemocí, vlády médií - mediokracie.

Vývoj techniky předstihl vývoj moudrosti. A jestli se dnes obracíme zpět k dávnověkým mocným tradicím, hodnotám a pravé podstatě lidství, vracíme se také k astrologii.

Autor: Vladimír Halama