Astrální dvojník

Biopole je klíčem ke zdraví, to věděli již staří Egypťané. Říkali mu "tělo Ka" a znali techniku, s jejíž pomocí své Ka opravili a tak obnovili své síly, vitalitu a zdraví. Biopole je energetický obal, nacházející se cca 10 -  30 cm od hmotného těla člověka. Biopole, tělo Ka, astrální dvojník, aura či fantom, je v současné době často zmiňováno v souvislosti s destruktivním vlivem elektrosmogu, sníženou imunitou a civilizačními chorobami. Je zřejmé, a nyní již vědecky dokázané, že kvalita biopole má přímý vliv na zdravotní stav člověka. Co vlastně biopole je, jak funguje, a jak jej lze obnovit s pomocí vlastních sil - to lidé věděli již tisíce let před námi!  Znalosti, jež byly v té době dostupné všem, dnes v moderní společnosti chybí. Ztraceny však nejsou...

Vliv kvality biopole na lidské zdraví je k dnešnímu dni již vědecky dokázán. Biopole, ve starém Egyptě nazývané jako "tělo Ka" , je energetickým "obalem" kolem člověka, pro zdravotní stav člověka je určujícím faktorem. Je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Jak a proč tomu tak je?

Člověk je jako vesmír plný života

Aby člověk pochopil, jak to celé funguje, a proč je stav jeho biopole tak důležitý, musí proniknout do hlubších znalostí o energetické struktuře lidské bytosti. Člověk není jen jakousi neustále bez oddechu pracující chemickou továrnou. Chemie je úzce propojena s energetikou, prohloubenou fyzikou. Vždyť co je člověk? Není přece jen tím, co lze detekovat smysly, případně naměřit nejmodernějšími přístroji. Člověk, to je celý vesmír s projevem různých forem života a odpovídajících energetických a vlnových stavů. Vše je vzájemně propojeno, je to vzájemně závislé a navzájem se také ovlivňuje.

Chemie člověka

Je třeba pochopit, že chemické procesy, probíhající v člověku v každou sekundu, nevznikají jen tak samy od sebe, vznikají na základě působení určitých energií. Samotné chemické prvky jsou určitým "programovým zápisem" zaznamenaných vlnových stavů pevnějších, materializovaných energií. Pokud budou do těchto "programových zápisů" zaneseny pod vlivem určitých sil jakékoli změny, pak daný chemický prvek jednoduše přestane existovat v dané podobě, a přejde do jiného "programového stavu". Díky různému spojení chemických prvků (přetrvávajících v určitém vzájemném spojení s různými energiemi) se rodí živá či neživá forma matérie.  Určující roli v těchto procesech hrají právě typy energií, spojujících dané chemické prvky právě v tuto formu.

Co určuje, že jsme lidmi a ne rostlinami?

Chemické prvky jsou v podstatě takové stavební cihličky. Co z nich bude a jaké to bude, určují energie. Například v podstatě jen 10 základních chemických prvků, ze kterých se skládá rostlina, ( uhlík, vodík, kyslík, dusík, draslík, vápník, fosfor, síra, hořčík a železo) způsobují, že to v zeleném oceánu naší planety bez ustání bouří. Tyto prvky jsou stavebními cihličkami, které, díky typové rozmanitosti energií, tvoří nejrozmanitější rostlinné druhy. Jak víme, lidský organismus se skládá z 65% kyslíku, 18% uhlíku, 10% vodíku, 5% dusíku a 2% ostatních chemických prvků. To jsou základní stavební cihličky, které jsou spojené a fungují na základě určitých (od rostlinného světa odlišných) energií. V rostlinách, stejně jako v člověku, se zapojují prakticky tytéž prvky, ale forma života se zásadně liší - kvůli odlišné energetice. Pokud jste si také někdy položili otázku, proč se z dnešních opic nestávají lidé - tento text vám napovídá. 

Biopole jako matice

Tím, co určuje formu života a samotný život v materiální struktuře, je energetický skelet (fantom, astrální tělo, ve starověkém Egyptě nazýváno jako prvek Ka). Toto biopole je jakousi maticí. V jakém stavu je tato energetická matice, v takovém stavu je i fyzický stav dané formy. Život, to je práce nekonečného množství molekul, pracujících na základě určitých energií. Aby molekula vstoupila do reakce, potřebuje podnět (impulz, ezoosmózu), určitou energii. Dokonce i naše lehké vlnění je výsledkem vzájemného působení, určitého vzestupu jemných energií a následně práce chemie našeho organismu - molekul odpovědných za reakci organismu. Člověk sám o sobě je generátorem různých druhů energií a jim odpovídajících polí. Zásahy do energetiky člověka vždy vedou k porušení a chemickým selháním v těle. Z toho důvodu je zdraví organismu závislé v první řadě na energetickém stavu jeho organismu.

Když se "Ka" setká s "Ka"

Fyzické tělo člověka plní ochrannou funkci proti mechanickému poškození (hrubému kontaktu). Energetické tělo chrání před nežádoucím energetickým kontaktem (zásahem a útoky cizorodých energií). Mnohá onemocnění lidského těla, mnohé dysfunkce a potíže vznikají právě kvůli narušení fungování jeho energetiky, vyvolané kontaktem s cizorodými energiemi. Toto lze dobře pocítit, když se ocitneme v davu lidí, v nákupních centrech, v hromadné dopravě, na tržišti, apod. Naše biopole (tělo Ka) se tam setká s velkým množstvím dalších cizorodých polí, cizími Ka, což jej ovlivňuje a většinou oslabuje. Děje se to nejvíce tam, kde převládají materiální hodnoty. Člověk pak přijde domů jako zbitý, bolí ho hlava, je unavený, otupený. Cítí se, jako by mu "vzali všechnu sílu". To je důsledek střetu s cizími Ka v prostředí orientovaném na materiální hodnoty (mít víc, koupit levně, obrat někoho, předběhnout, vecpat se někam, být někde dřív...)

Ztracené znalosti o Ka, biopoli

Tak, jako člověk denně věnuje péči svému fyzickému tělu (dbá na hygienu, dělá rozcvičku, různá preventivní opatření), stejně tak je důležité, pečovat i o své energetické tělo. Ba, co víc, je třeba věnovat mu mnohem větší péči, vždyť se jedná o matici, která určuje stav fyzického těla! Tělo Ka se přirozeně samo - opravuje ve spánku. Biopole je však možné opravit a posílit i "uměle" a to v kteroukoliv denní hodinu. Informace o technice (meditaci) na opravu Ka, obnovu sil a zdraví, byla v dávnověku známa jako meditace Ka. Tuto techniku vyučoval ve starověkém Egyptě i Imhotep. Po nějaké době po jeho smrti však byly tyto Znalosti uzmuty hrstkou mocných a před veřejností zatajeny. Kým a jak byly Znalosti uzmuty, se dozvíte v knize Sensei ze Šambaly díl IV. od A. Novych. A důvod, proč se to stalo, není těžké uhodnout. Vždyť jaký zisk přináší mocným tohoto světa duchem svobodný a zdravý člověk? Proč by měli chtít, aby se lidé svobodili od jimi nastoleného systému, byli duchem silní, odvážní a zdraví - tedy naprosto nezávislí na všem, co jim systém vnucuje?

Jak ochránit své biopole

Poslední dobou, s rozvojem technologických vymožeností a vzniknuvšího destruktivního pole elektrosmogu, se tématika biopole znovu dostala na zřetel veřejnosti. Věda již dosáhla velkého pokroku, biopole člověka již lze naměřit nejmodernějšími přístroji. To, co lidé věděli tisíce let před námi, my dnes znovu objevujeme. Díky vědcům a vynálezcům máme dnes k dispozici mnohé ochranné prvky a biorezonátory na ochranu biopole. Je jasné, že v dnešní moderní společnosti (orientované dle plánu téměř zcela výlučně na materiální hodnoty) nejsou Znalosti o starodávné technice obnovy Ka zcela známy. Nejsou však ztraceny, jsou k dispozici pro všechny, kdo hledají.

Pokud i vy věříte, že proti neviditelnému světu energií nejsme tak bezmocní, jak se nám předkládá k věření, a že musí existovat způsob, jak ochránit své biopole, obnovit své zdraví, sílu, vitalitu a integritu přirozeným způsobem, začněte pravidelně trénovat meditaci Ka. Po čase pocítíte výsledky na svém zdraví! Zdrojem informací pro tento text je kniha Sensei ze Šambaly - díl IV. od A. Novych
Zmíněná meditace - pradávná technika na obnovu zdraví - meditace Ka je popsána v brožurce Duchovní praktiky a meditace od Anastasie Novych, kterou vřele doporučujeme. Další navazující informace a Znalosti naleznete v knize AllatRa